Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

 volwassenen

Volwassenen verder op weg in het geloof

“Catechese”, “geloofsonderricht”,... zijn termen die we spontaan associëren aan kinderen en jongeren. Net alsof het geloof een pakket is dat je instudeert en dan “af” is.

Vandaag de dag worden we opnieuw gevoelig voor het feit dat geloven een levenslang groeiproces is.
“Groeien in geloof” heeft niet zozeer te maken met het volgen van allerhande cursussen en het verwerven van wetenschap. Het gaat in de eerste plaats om de integratie van geloof en leven: hoe beleef ik mijn gezinsleven, mijn beroep, mijn engagement... vanuit een gelovig perspectief ? hoe kan ik met-God-verbonden leven temidden de drukte van elke dag en in een geseculariseerde maatschappij ? ...

Volwassenen en senioren stellen steeds vaker de vraag naar een aanbod om op een dergelijke manier samen op weg te gaan in geloof.

Als parochie erkennen we eerlijk dat ons aanbod op dit vlak nog niet zo groot is. Maar we willen er graag samen met jullie naar zoeken hoe dit aanbod groeien kan !

 

 

 

 

Geloofsvorming

De generatie volwassenen die in hun jeugd “mei 1968” hebben meegemaakt of nog jonger zijn, hebben -in die woelige periode en de nasleep er- van- vaak heel weinig geloofsvorming meege- kregen. Het was de tijd van zoeken en experimen- teren. Er is -mede dankzij deze maatschappelijke processen- ook een hele ommekeer gekomen in de
godsdienstwetenschappen.

Om het geloof beter te leren kennen, is er in onze parochie en ons dekenaat een zeker aanbod:
· de dekenale vastenconferentie (de eerste
maandagavond van de veertigdagentijd)
· bijbelgroepen
· een aantal socio-culturele organisaties richten
geregeld ook thema-avonden in over een
religieus thema.
· Opnieuw Beginnen een vormingsreeks voor
volwassenen tijdens de veertigdagentijd.
Van deze reeks zijn er aparte folders en affiche
in de kerk. Pr. Robert Bollen 012/23.77.91.
Een verder aanbod is er op vlak van het bisdom:
· Christenforum: jaarlijks een zestal avonden in
het C.C. te Hasselt www.cflimburg.be ;
· het vormingsaanbod van het Centrum voor
  Christelijk Vormingswerk, Tulpinstraat 75 te     
Hasselt 011/24.90.70. hasselt.secr@ccv.be
Voor verdere informatie kan U zich richten
tot de parochiepriesters of het parochiaal secretariaat (zie keerzijde).

Groepen van “geloof en leven”

Zoals we reeds zegden: we willen het geloof niet alleen leren kennen, we willen elkaar ook helpen om het geloof te vertalen in een concrete levensstijl.
Ook op dit vlak is er een aanbod:
·  gezinsgroepen zijn groepen van een vijftal echtparen én een priester, die maandelijks samenkomen rond een thema; in ons dekenaat bestaan reeds enkele dergelijke groepen; als jullie enkele geïnteresseerde koppels kennen, helpen we graag om met een nieuwe groep van start te gaan ...
·  onze federatie organiseert bij gelegenheid een spiritualiteitsreis; het doel van een dergelijke reis is duidelijk een ànder aanbod doen dan het reeds bestaande, met een accent op gelovige verdieping; zo trokken we in 1999 naar het Heilig Land en in 2003 naar Assisi-en-omstreken. In 2005 hebben we een pelgrimstocht ondernomen naar Santiago de Compostela ...
·  Gebedsgroep St.-Jan: neem contact met
    diaken Jean Rouffa   012/23.67.90

Meer informatie ? Neem contact op met de parochiepriesters of parochie-assistenten.

 

Ik bouw mee aan de parochie !

Er gebeurt van alles voor volwassenen ... maar volwassenen kunnen zich ook mee inzetten voor de parochie !
Op dit strookje kan je aanduiden wat JIJ in de parochie wil doen !
O  ik wil meewerken aan de parochiale catechese (doopsel, eerste communie, vormsel,...)
O  ik wil meewerken in ziekenzorg (zieken-bezoek, hulp bij activiteiten,...)
O  ik wil me inzetten voor een parochiale vereniging
O  ik wil meezingen in een liturgisch koor
O  ik wil een handje helpen als de parochie een receptie of een feest organiseert
O  ik wil helpen als er in de parochie ergens een karweitje moet opgeknapt worden
O  ik wil lector zijn in een weekendviering
O  ik wil meewerken aan gezinsvriendelijke vieringen
O  ik wil aan de kerkdeur de collecte-omslagen uitdelen en ophalen
O  ik wil mee helpen voorbereiden aan de ‘Geloofsavonden voor volwassenen’
O  ik wil helpen aan het schrijven van artikels voor het Parochieblad
O  ik wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:    . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scheur deze strook af en geef het af in de sacristie of stop het in de brievenbus op het info-paneel of in het portaal.

Christelijke verenigingen voor volwassenen en senioren

FEMMA (vroeger KAV) is een parochiale vereniging voor dames. Hun aanbod bevat o.a. vorming, kookavonden, feestsamenkomsten en reizen.

K.W.B. is een parochiale vereniging voor heren
met een divers aanbod van o.a. vorming.

Markant is een socio-culturele vereniging voor dames uit de middengroepen van Groot-Tongeren. Naast vormende activiteiten is er ook ontspanning, zoals uitstappen en wandelingen.

Davidsfonds is een culturele vereniging voor het ganse gezin, met een breed activiteiten-aanbod, lokaal én nationaal.

OKRA richt een gamma van activiteiten in voor gepensioneerden: ontmoetingen, reizen en infodagen. Er is een zangkoor, turnclub, hobbyclub en kaartclub.

Ook NEOS  richt zich tot gepensioneerden met een brede waaier van culturele, vormende en ontspannende activiteiten.

 

Voor contact-adressen én informatie over andere socio-culturele verengingen verwijzen we je naar naar de stadsgids.