Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop benedictus

 

Benoeming + wijzigingen

“Aan de parochiegemeenschappen in de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw Tongeren
Zusters en broeders, beste medegelovigen,
Onze bisschop heeft gevraagd aan pastoor-moderator Emmanuel Kalomba, om, na jarenlange pastorale
dienst in Tongeren, nu pastoormoderator te worden in de federatie Dilsen-Stokkem. Emmanuel heeft
hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar. Vanaf 1 september zal hij zijn nieuwe opdracht
aanvatten.
We beseffen dat afscheid nemen en loslaten zowel voor de pastoor als voor de gemeenschappen een hele
opdracht is. We zijn dankbaar om al het goede dat in samenwerking met velen tot stand is gebracht. Aan
pater Emmanuel dan ook alle goeds gewenst bij het afscheid, Gods zegen voor het nieuwe werk.
De bisschopsraad heeft de verantwoordelijkheid om de opvolging van de pastorale zorg te verzekeren.
Verder overleg volgt.
We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers,
de goede Geest om samen de pastoraal in de parochies van de pastorale eenheden verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, gist in de deeg en plaatsen van Gods ontmoeting te midden van de wereld.”
Zo luidde het bericht dat in het weekend van 15-16 juni is voorgelezen in de kerken van de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw.

 

Aan de gelovige gemeenschappen in de pastorale eenheden van Tongeren

Zusters en broeders,

Enkele weken geleden werd de nieuwe benoeming van pastoor-moderator Emmanuel Kalomba tot pastoor-moderator in Dilsen-Stokkem meegedeeld. Hij vertrekt na dit weekend voor enkele weken op verlof, we wensen hem een deugddoende tijd.

Inmiddels heeft onze bisschop gevraagd aan E.H. Tony Hayen,  pastoor-moderator van de PE Sint-Benedictus en pastoor in de PE Onze Lieve Vrouw, gevraagd om vanaf september tevens pastoor-moderator van de PE Sint-Marcus te worden.  Hij heeft hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar.

In deze overgang zijn uiteindelijke alle pastorale eenheden betrokken. Het vergt organisatie en afspraken waarin heel de dekenale ploeg alsook de teams van de pastorale eenheden mee betrokken worden.

Bovendien zal in september een Indische priester, Jeeva Devaraj, de ploeg van het dekenaat komen vervoegen. De “Heralds of Good News” zijn een Indische priestercongregatie, waarvan sinds een aantal jaren enkele priesters ook in ons bisdom aanwezig zijn, onder meer in Genk. Pater Jeeva is intensief Nederlands aan het leren: hij zal in Tongeren een pastorale leerschool hebben en tegelijk zijn gelovige bijdrage leveren in de christelijke gemeenschappen.

We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers, de goede Geest om samen met de priesters, diakens en parochieassistenten de pastoraal in de parochies verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, plaatsen van Godsontmoeting te midden van de wereld.

Karel D’Huys
Vicaris generaal

 

Vanaf 1 september zullen er wijzigingen zijn in de uren van de missen. Meer nieuws volgt later.

parochieblad vakantie

Wij vestigen hierbij reeds heel vroeg de aandacht op het feit dat zoals ieder jaar het parochieblad in de zomer telkens voor 3 weken zal verschijnen.
Misintenties dienen dus extra vroeg besteld te worden. (Normaal 3 weken vooraf)
Het laatste gewone nummer is nr 25 dat verchijnt op 19 juni de gegevens moeten daarvoor bij de pastoor zijn uiterlijk op zaterdag 8 juni (Pinksteren).
Het nr 26 (27 – 28) verschijnt op 26 juni en bevat de gegevens van 29 juni t.e.m. 19 juli !
De gegevens hiervoor moeten uiterlijk bij de pastoor zijn op zaterdag 15 juni.
Het nr 29 (30-31) verschijnt op 17 juli en bevat de gegevens van 20 juli t.e.m. 9 augustus!
De gegevens hiervoor moeten uiterlijk bij de pastoor zijn op zaterdag 22 juni.
Het veiligste is voor de periode tot 9 augustus alle gegevens reeds te bezorgen tegen zaterdag 15 juni.
Het eerstvolgende gewone nummer 32 verschijnt op 7 augustus en bevat de gegevens van 10 t.e.m. 16 augustus. De gegevens hiervoor moeten bij de pastoor zijn uiterlijk zaterdag 27 juli.

Bijzondere aandacht voor 7 september

Het patroonfeest van het bisdom valt ieder jaar op 8 september.
Maar dit jaar zal het gevierd worden op zaterdag 7 september om 18.00u in de basiliek met de bisschop. (Om praktische redenen)
Dat wil dus zeggen dat er die zaterdag in onze Pastorale Eenheid geen vieringen zullen zijn in Koninksem om 17.00u, in Piringen om 18.30u en in Herstappe om 19.30u
Hou er rekening mee voor het bestellen van de missen.

Widooie: oproep tot kandidaten kerkraad

Ten gevolge het ontslag van een lid van de Kerkraad dient dat mandaat opnieuw te worden ingevuld.
Het betreft een mandaat in de “kleine helft” dat normaal loopt tot voorjaar 2023.
Het nieuwe lid treed in dat lopende mandaat.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. 
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij tenminste 18 jaar zijn, katholiek gedoopt en pratikerend katholiek en wonende in de gemeente.
Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen met kopie van de identiteitskaart gericht te worden aan:
Kerkfabriek St. Pancratius - WIDOOIE,
p/a E.H. Tony Hayen, Donkelstraat 5 te 3700 Tongeren,
ten laatste op 30 juni 2019.
Bij deze verantwoordelijke kan u ook alle nuttige informatie inwinnen.

Samana Lauw


Jaarprogramma 2019:

8 oktober:        Uitstap
13 oktober:     Pannenkoekenfeest
10 december:  Kerstfeest

misintenties vakantie

Misintenties Zomermaanden
Tijdens de zomervakantie verschijnt Kerk en Leven tweemaal voor telkens 3 weken.
Gelieve de misintenties voor juli en augustus binnen te brengen voor 8 juni.

afwezigheid pastoor

In de maand juli zijn er zoals de vorige jaren géén weekvieringen.
De weekendvieringen blijven normaal zoals ze voorzien zijn. Daarvoor en voor enkele huwelijken en doopsels komt de pastoor telkens terug naar Tongeren.
Hij is verder heel de maand juli veel afwezig.
Vakantie en een aantal externe opdrachten.
Men kan in die periode altijd terecht bij parochieassistente Marleen Driesen.

uren missen en gebedsdiensten

uren benedictus

Meer info over uw kerken

parochies Benedictus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten Benedictus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: