Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop jacobus

Hoe gaat het verder in de pastorale eenheid Sint-Jacobus Tongeren

Deken E.H.Rik Palmans heeft aanvaard om onze moderator te worden en diaken Paul Gielen zal mee onze pastorale eenheid behartigen.
Zijn doen dit met de opdrachten die ze reeds uitvoeren in het decanaat. We zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Mogen we samen met deken Rik en diaken Paul gemeenschap vormen rond Jezus. Want allen zijn we bemind en geroepen om mee te bouwen aan Gods Rijk. Het is tevens het jaarthema van ons bisdom, God schenkt ons zijn Liefde om te delen met velen.
Laten we allen samen hiervoor bidden en meewerken vanuit de plaats waar we leven en werken. Zodat we een gemeenschap vormen waar ieder welkom en thuis mag zijn.

We kunnen u meedelen dat na overleg met de pastoresploeg afgesproken is dat vanaf september 2018 er elke zaterdag om 17 uur een eucharistieviering zal zijn in de kerk van Riksingen. (zodat dezelfde priester om 18.30 een eucharistieviering kan voorgaan in een andere pastorale eenheid)
Om de beurt zal vanaf september 2018 elke woensdag om 18.00 uur een eucharistieviering zijn in een parochiekerk van de pastorale eenheid Sint-Jacobus. De 1ste woensdag in ’s-Herenelderen, 2de woensdag in Neerrepen, 3de woensdag in Berg, 4de woensdag in Henis.
Doopsels, Huwelijken en uitvaarten gaan nog altijd door in de verschillende parochiekerken. Misintenties, stichtingen kunnen ook op woensdagen in de week of op zaterdag in de kerk van Riksingen.

De officiële decretering van het Team van de Pastorale Eenheid (TPE) Sint-Jacobus door vicaris Bart Coenegrachts, zal gebeuren tijdens de eucharistieviering op zondag 10 juni om 10.30 in de kerk van Riksingen. Hierop nodigen we iedereen uit om dit startmoment mee te maken. We hopen op een fijne samenwerking met allen die thuishoren in onze geloofsgemeenschappen: Overrepen, Neerrepen, Riksingen, Henis, ’s-Herenelderen en Berg.
Als iedereen zich inzet op zijn plaats en met zijn mogelijkheden bouwen we verder aan een nieuwe toekomst, waar Gods Rijk gestalte krijgt.

Bijzondere vieringen in 2019

Vormselviering op zondag 12 mei 2019.

Eerste Communie op donderdag 30 mei 2019.

Telkens één viering voor de 6 parochies te Riksingen

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Doopsels binnen de federatie

Het doopsel vindt altijd plaats in één van de zes parochiekerken op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur. Aanvragen bij diaken Paul Gielen. Paul.gielen4@telenet.be   0479/542281

uren missen en gebedsdiensten

uren jacobus

Meer info over uw kerken

parochies jacobus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten jacobus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: