Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

Alle misvieringen zijn afgelast tot nader order omwille van het Coronavirus. (individueel bidden kan nog in sommige kerken (lijst hieronder) die open zijn, maar houd afstand ! Laat verschillende stoelen open tussen jou en je voorganger)

Kerkelijke uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. ( maximum 30 personen)

Een kerkelijk huwelijk kan in beperkte kring: enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Het huwelijk kan ook uitgesteld worden.

Volgende kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning: (Houd afstand) (er is dus geen mis !):
Basiliek / Sint-Lutgart / Sint-Jan / Sint-Jozef (H. Rita) / voorportaal Sint-Gillis / kapel voorportaal Sint-Maternus

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Zevende Paaszondag jaar A

23 en 24 mei 2020

Eerste Lezing: Handelingen 1, 12-14:Na de hemelvaart van hun Heer volharden de apostelen eensgezind in het gebed samen met Maria en de vrouwen.
Tweede lezing: 1 Petrus 4, 13-16: Als christenen leren wij delen in het lijden van Jezus.
Evangelie: Johannes 17, 1-11a: Jezus bidt bij zijn afscheid voor zijn leerlingen: ‘Vader, verheerlijk uw Zoon opdat de Zoon U verheerlijkt.’

Toch een eucharistieviering bijwonen... TV of radio of online via streaming

Als je van thuis uit de eucharistieviering wil meevieren, kan het helpen een kaars aan te steken bij een kruisbeeld of gebedshoekje. Zo maak je een verschil met andere tv-momenten. Het helpt je om tot gebed te komen. (Nog meer tips lees je hier)

Radio 1: Abdij Keizersberg leuven om 10 u

TV NPO 2: H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10 u NPO2 (Nederland 2)

Livestream: Abdij van Averbode, 10 u Hier te bekijken

TV en Radio: 17 mei eucharistieviering vanuit de Basiliek

Op zondag 17 mei wordt de mis van 10 uur live uitgezonden vanuit de basiliek, tegelijkertijd op tv één en op radio één. Publiek is niet toegelaten.
Omwille van de voorbereidingen van de uitzendingen is de basiliek niet toegankelijk op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur en op zondag eveneens tussen 9 en 12 uur. De basiliek is dus wél toegankelijk op zaterdagnamiddag (ook tijdens de repetities) en op zondagnamiddag tussen 12 en 17 uur voor individueel gebed. (afstand houden is natuurlijk de boodschap).

Sreenshots TV één

Bloemen voor Maria in de Basiliek

Dank zij jullie massale steun kwamen er vele bloemen ter ere van Maria. Ze zullen tijdens de maand ook ververst worden, waar nodig.

zie ook pastorale eenheid OLV ivm CD rozenhoedje, de bloemen en de stoelen in de Basiliek

 

Inschrijven Eerste Communie en Vormsel voor 30 juni 2020

We doen nu reeds een oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website.
We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

  • Woonachtig in Groot Tongeren
  • De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !
  • Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond (alle PE behalve Sint-Marcus) of na mail (voor Sint-Marus)
  • Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig aanmelden via de website ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

de Eerste Communie: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's


Voor de Pastorale Eenheid Sint-Benedictus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw klik hier

het Vormsel: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Benedictus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw

 

Ken je je Pastorale Eenheid in Groot-Tongeren (+Herstappe) niet, dan kan u dit hier opzoeken.

Voor mensen die buiten Tongeren wonen, vindt u hier alle informatie van de contactpersonen.

 

Gebed: meimaand Mariamaand
Bidden met onze Paus tot Maria

Meimaand - Mariamaand, een lang gebed in deze coronatijd ons aangeboden door paus Franciscus.

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God"
In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, zoeken we toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.
Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze pandemie van het coronavirus. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven, en die soms zijn begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.
Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals u dat in Kana deed, opdat de families van de zieken en de slachtoffers worden getroost en zij hun harten kunnen openstellen voor vertrouwen.
Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid, en een blijvende goede gezondheid.
Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.
Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.
Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken, en sociale en economische oplossingen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.
Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.
Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.
Maria, Troost van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand zal uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.
Aan u, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria.
Amen.
Paus Franciscus

 

Rozenkransgebed

In deze Coronatijd kan het zinvol zijn om thuis het Rozenkransgebed te bidden. Het is immers ook Mariamaand. Een paternorster is hierbij een handig hulpmiddel. Maar hoe bid je het Rozenkransgebed?

Daarom nemen we in deze Coronatijd uitzonderlijk een artikel over uit ons parochieblad Kerk en Leven, waarop u hier steeds kan abonneren. Het vertelt ons alles over het Rozenkransgebed en hoe we met onze paternoster kunnen bidden...

Hoe is het bidden van de rozenkrans ontstaan?
De exacte oorsprong van de rozenkrans is onduidelijk. Repetitieve gebeden en gebedssnoeren hebben voorchristelijke wortels. In het christendom gebruikten de woestijnvaders in de derde eeuw al geknoopte gebedstouwen bij het Jezusgebed.
Het bidden van 150 Onze Vaders (in het Latijn Pater noster) en later weesgegroetjes
ontstond waarschijnlijk in de abdijen. Monniken die geen Latijn kenden, hadden zo een alternatief voor het psalmgebed. Zo rond de 10e eeuw sprak men van het psalmengebed
ter ere van Maria. Zeker is dat paus Pius V (een dominicaan) in 1569 de rozenkrans
goedkeurde en zijn vaste vorm gaf.
Sindsdien hebben veel pausen de rozenkrans aanbevolen.

De vorm van de rozenkrans bleef onveranderd tot 2002. Toen voegde paus Johannes Paulus II 5 mysteries van het licht toe over het openbare leven van Jezus. Het gaat om de relatie met Jezus, naar het voorbeeld van Maria en met haar hulp.


Hoe bidden we een rozenkrans?
Een rozenkrans bestaat uit 5 grote kralen en 50 kleine. Bij de grote kralen hoort een Onze Vader en bij de kleine kraaltjes hoort een Weesgegroet.
Bij het kruisje maak je een kruisteken en je zegt in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Aansluitend zeg je de geloofsbelijdenis.

Bij het eerste kraaltje bidt je:
Onze Vader.

Bij het tweede kraaltje zeg je: Ik groet U, dochter van God de Vader. Wees gegroet,
Maria…

Bij het derde kraaltje zeg je: Ik groet U,Moeder van God de Zoon.Wees gegroet,
Maria…

Bij het vierde kraaltje zeg je: Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria…
Je sluit afmet: Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het
begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.Amen.

Geloofsgeheimen
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen
(of mysteries). Er zijn 15 geloofsgeheimen, telkens gegroepeerd in groepjes van 5: de
blijde, glorievolle en droevige mysteries.
De mysteries geven een soort samenvatting van het evangelie.
Het rozenkransgebed is een meditatie op de mysteries of de gebeurtenissen in het leven van Jezus die ons het plan van God openbaren om de mensen te redden. Sindsdien
telt een rozenkransgebed 200 Weesgegroetjes en 20 Onzevaders.


Blijde mysteries: (maandag en zaterdag)
De Blijde geloofsgeheimen zijn vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
- De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
- Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
- Jezus wordt geboren in een stal te Betlehem.
- Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
- Jezus wordt in de tempel teruggevonden.


Glorievolle mysteries: (donderdag)
De glorievolle geloofsgeheimen zijn glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria:
- Jezus verrijst uit de doden.
- Jezus stijgt op ten hemel.
- De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
- Maria wordt in de hemel opgenomen.
- Maria wordt in de hemel gekroond.

Treurige mysteries: (dinsdag en vrijdag)
De droevige geloofsgeheimen zijn treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus
en Maria:
- Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
- Jezus wordt gegeseld.
- Jezus wordt met doornen gekroond.
- Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
- Jezus sterft aan het kruis.

Mysteries van het licht: (woensdag en zondag)
Om dat Christus het centrum en de oorsprong van het rozenkransgebed is, mogen de belangrijke gebeurtenissen uit Zijn openbare leven er niet in ontbreken, aldus Johannes
Paulus II. De paus onderscheidt de volgende vijf gebeurtenissen:
-Doop van Jezus in de Jordaan.
- Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
- Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
- Gedaante verandering van Jezus op de berg Tabor.
- Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Deze gebeurtenissen moeten Geheimen van het Licht heten, aldus Johannes Paulus II, want "het gehele Christusgeheim is in werkelijkheid een geheim van licht. Hij is het 'licht van de
wereld' (Joh8:12)" .

Men kan de rozenkrans afsluiten met de Litanie van de Heilige Maagd Maria.

Tekens van verbondenheid, gebed, solidariteit in moeilijke tijden... Kaarsen als lichtpuntjes...

Heb je ook hoopvolle foto's van jouw straat, dan mag je ze mailen naar info@dekenaattongeren.be

Witte vlag op de Toren als steun aan de zorgsector en alle zieke mensen.

Kroningsvlaggen (met kaarsen) her en der in de stad als vorm van solidariteit en gebed.

Online komen tot gebed

Geleide audiomatatie met één van de lezingen van de dag

Ignatiaans bidden

Wat met de vieringen voor Eerste Communie en Vormsel?

Eerste Communie

De bisschoppen hebben beslist om de vormselvieringen en de vieringen van de eerste Communie uit te stellen tot na de zomervakantie 2020.
De pastores van ons dekenaat zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben onmiddellijk een nieuw schema gemaakt voor deze vieringen, verwachtend dat geen nieuwe uitdagingen een verder uitstel nodig zullen maken.Hun schema ziet er als volgt uit:
Eerste Communie
Zaterdag 5 september
In de Pastorale Eenheid O.-L.- Vrouw:
In de kerk van St.-Lutgart (Achter de Statie) om 14.00u.
Voor de kinderen van de parochies St.-Lutgart, St.-Maternus en St.-Jozef (NieuwTongeren)
In de Pastorale eenheid Sint-Jacobus:
Groep 1 om 11.00u.
Groep 2 om 14.00u
Zondag 20 september
In de Pastorale Eenheid O.-L.- Vrouw:
in de kerk van St.-Gillis om 10.00 u.
Voor de kinderen van de Basiliek, St.-Jan&St.-Gillis
(Nota bij deze Eerste Communie: mis van 8.30u. valtweg!!)
Zondag 4 oktober
In de pastorale eenheid Sint-Benedictus:
In de kerk van Lauw om 9.30u.
Zaterdag 10 oktober
In de Pastorale Eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Rutten om 14.00 u.
Zondag 11 oktober
In de Pastorale eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Mal om 9.30u.
In de kerk van Vreren om 11.00 u.
Heilig Vormsel
Zaterdag 19 september
In de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus:
Om14.00u.
(Nota: geen mis om17.00 u. die dag)
Zondag 20 september
In de Pastorale eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Mal om 9.30u.
In de kerk van Vreren om 11.30u.
Zondag 27 september
In de Pastorale eenheid O.-L.- Vrouw:
in de Basiliek om 9.30u.
In de Pastorale eenheid Sint-Benedictus:
In de kerk van Lauw om 11.30u.

Erkende erediensten ontvangen door minister Koen Geens

Vertegenwoordigers van de erkende erediensten hebben met justitieminister Koen Geens overlegd i.v.m. een hervatting van de publieke erediensten.

Met het oog op de hervatting van de publieke vieringen werden de vertegenwoordigers van de erkende erediensten in ons land gisteren (maandag 4 mei 2020) ontvangen door minister van Justitie Koen Geens. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, vertegenwoordigden de katholieke Kerk.

De bijeenkomst vond plaats in een uitstekende verstandhouding, zowel met de minister als met de andere religieuze leiders. De minister van Justitie drukte zijn dankbaarheid uit voor de wijze waarop de erkende erediensten tot op heden de coronamaatregelen hebben toegepast die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigde. De geleidelijke hervatting van de publieke vieringen wordt verder besproken met de Nationale Veiligheidsraad, met inbegrip van alle regels voor de bescherming van de gezondheid.

De vertegenwoordigers van de erkende erediensten zullen een gezamenlijke boodschap publiceren van zodra hierover volledige overeenstemming is bereikt.

De kerkgebouwen blijven intussen waar mogelijk verder open voor persoonlijk gebed, met inachtneming van het behoud van voldoende fysieke afstand. Vieringen via livestream kunnen plaatsvinden met een maximum van 10 personen. Voor kerkelijke huwelijken geldt dat alleen het koppel, hun getuigen en de voorganger aanwezig mogen zijn. Bij kerkelijke uitvaarten zijn maximaal 15 personen toegelaten.

De bisschoppen van België hebben het volste vertrouwen in de lopende gesprekken. Zij hopen op een zo spoedig mogelijke hervatting van de publieke vieringen.

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, dinsdag 5 mei 2020

 

 

misintenties tijdens Corona

Her en der duiken er wat vragen op over de misintenties die besteld werden en dienden uitgevoerd te worden in de Coronaperiode, maar dus helaas niet konden doorgaan. Het is logisch dat deze misintenties zullen uitgevoerd worden na de Coronatijd, van zodra de eucharistievieringen weer mogen plaats vinden.

Noveen H. Rita

Geen vieringen momenteel omwille van CORONA

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: