Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

drieëndertigste zondag door het jaar B

17 en 18 november 2018
Eerste Lezing:Daniël 12, 1-3: De profeet kondigt een tijd aan van redding voor het volk dat in nood is.
Tweede lezing: Hebreeeën 10, 11-14.18: Christus heeft door zijn offer eens en voorgoed de zonde overwonnen.
Evangelie: Marcus 13, 24-32: De Mensenzoon zal komen om zijn uitverkorenen te verzamelen

Meer uitleg vindt u achteraan in ons parochieblad Kerk en Leven

Voorgeschren collecte

voordele van de kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (3e zondag november). De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk.

seniorenweek 19-25 november

In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne.
Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’.
De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november.
De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.

Werelddag van de armen 18 november

Vele herinneringsdagen
Er zijn in het najaar meerdere campagnes rond armoede.
- Zo kennen we 17 oktober ‘Dag van verzet tegen extreme armoede’ – een dag van verzet erkend door de Verenigde Naties, voortkomend uit ATD vierde wereldbeweging die op 17 oktober 1987 samen met pater Wresinski een gedenksteen onthulde bij het 30 jarig bestaan van hun vereniging. Deze dag heeft een sterk politiek karakter: “extreme armoede is een onrecht, wij nemen dit niet langer!”
- En al bijna Al bijna vijftig jaar kennen we ook de adventsactie Welzijnszorg.
We worden opgeroepen tot politieke actie en tot het steunen van initiatieven die een structurele aanpak van armoede op het oog hebben. Dit jaar staat het onderwijs centraal: “Elk kind heeft recht op evenveel kansen”.
- In de nasleep van het jaar van de barmhartigheid vroeg paus Franciscus om op de laatste gewone zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor Christus Koning) bijzondere aandacht te geven aan de mensen in armoede (dit jaar 18 november).
Deze dag wil vooral de ontmoeting en de vriendschap met mensen in armoede centraal stellen.
Deze Werelddag van de Armen wil een dag van waardering zijn, ook kwetsbare mensen zijn een gewaardeerd lid van onze gemeenschap.
Drie dagen/periodes dus, maar met ieder een eigen accent, een eigen doelstelling.

Doel ‘Werelddag van de armen’ voor ons als gelovigen en Kerk:
1) Een “klein” antwoord zijn op de vraag van de armen dat hun zorg en nood ook ons beroert, dat ze niet alleen staan en dat ze medestanders hebben.
2) Een reële inspanning doen om mensen in armoede te ontmoeten in vriendschap of ten minste die groepen of individuen die zich vrijwillig of professioneel voor hen inzetten.
3) Bewust worden van de reële problematiek, ook hier in ons zogenaamd rijke Westen,
en van onze verantwoordelijkheid.
4) Voor de mensen in armoede en voor de vrijwilligers die zich voor hen inzetten bidden in de viering van 18 november.

Hindernissen:
Er zijn behoorlijk wat hindernissen om rond “armoede” en mét “armen” te werken.
Maar een belangrijke, zo niet de enige weg lijkt de weg van de gemeenschapsvorming te zijn. Als ze bij onze gemeenschap horen dan zullen we ze, zoals iedereen, onthalen, hun situatie beluisteren en eventuele armoede op het spoor komen. En dan is het aan ons om vriendschap te sluiten.
Indien ze niet tot onze gemeenschap behoren dan zullen we als gelovige gemeenschap aanwezig moeten zijn op allerlei activiteiten, samenkomsten in buurt of gemeente en daar contacten opbouwen. Zo zullen we ook in contact komen met mensen in allerlei situaties, ook met mensen in armoede. Het is aan ons om vriendschap aan te bieden en waardering uit te drukken. Uit die contacten kunnen verdere initiatieven groeien.
Een belangrijke hindernis zit ook bij onszelf, in eigen kringen. Een gesprek aangaan over dit soort initiatieven is niet zo gemakkelijk. We voelen ons goed in eigen kring, met de dingen waar we altijd mee bezig waren. Enige burgerlijkheid is ook ons niet vreemd. Wellicht is er bekering nodig.

Wij willen alvast in de vieringen van 17 en 18 november de aandacht vestigen op deze problematiek in homilie en de gebeden. (T.H.)

Universele rechten van het kind

Jaarthema: Hij stapt met onsmee. Luister...

Luisterrondes…Basisgedachten. Luisteren is zoals we in een vorige bijdrage reeds lazen belangrijk omdeHeer daadwerkelijk te ervaren in ons midden, om te ervaren dat Hij mee stapt .
Daarom willen we in enkele afleveringen de basisgedachten van het “luisteren” aankaarten
Uitgangspunt is het geloof, de vaste overtuiging, dat de Geest op vele plaatsen werkt, dat in het
huis van de Vader vele kamers zijn, dat ook vandaag bij vele tijdgenoten dromen leven die fundamenteel aangestuurd worden door geweten, cultuur, opvoeding, religieus aanvoelen…
Als wij doordrongen zijn van dit geloof, zal doorheen het luisteren en spreken de Geest op een bepaald ogenblik oplichten. Diepe vreugde zal daarvan het teken zijn.
Op dat moment mogen en kunnen we die Geest benoemen en ervoor danken.
Bijbels gezien gaat het om ‘dialoog’. Het Woord (logos) komt aan het licht doorheen (dia) ontmoetingen, verbindingen. (Cfr. Zacheüs, de Samaritaanse bij de bron, de blindgeborene, Emmaüsgangers, Samuël … Wat wilt ge dat ik doe? Kom uit de boom! Geef mij terinken!…)
Dit soort ontmoetingen veranderen mensen ten diepste, er vindt bekeringplaats.
Luisteren is dus de activiteit waarbij we ons oor te luisteren leggen in (diepgaande) ontmoetingen in alle verscheidenheid, maar ook in alle wederkerigheid.
In het vaste geloof dat we korter bij mekaar komen en samen hetWoord ontdekken, hoop, troost en bemoediging ontvangen in wederkerigheid.
Het doel is relatieopbouw – verbindingen (religie) en uiteindelijk een verbinding die ons menszijn
overstijgt … de relatie met God.
Wat we hier dus bedoelen is het ‘persoonsgericht’ luisteren (in tegenstelling tot ‘taakgericht’ luisteren).
Wie ben jij? Wie ben ik? Wat inspireert je? Wat inspireert mij? Waar leef ik (jij) van? Wat vind ik (jij) belangrijk? Waar vind je jouw vrijheid? Wat maakt je vrij? Wat wil ik (jij)nalaten?
Welke gebeurtenissen, personen, dingen geven mijn (jouw) leven zin?…
We zijn ervan overtuigd dat deze dialoog, dit persoonsgericht luisteren mensen verandert.
Dat er een ‘omkering’ plaats vindt.
Zeggen “je bent bemind!” heeft geen zin als doorheen het luisteren en spreken niet duidelijk wordt dat hier en nu het ‘beminnen’ zichtbaar wordt, als doorheen de dialoog duidelijk wordt ‘ik mag er zijn zoals ik ben’, de ander ziet mij staan, respecteert mij, de ander ziet mij graag! In alles en iedereen zijn er ‘barsten’ … door deze barsten komt het Licht naar binnen, en ook naar
buiten.
LUISTEREN heeft met God en geloven te maken LUISTEREN is ontdekken dat de Geest op vele plaatsen werkt.
Doorheen het LUISTEREN en spreken zal de Geest op een bepaald ogenblik oplichten.
LUISTEREN leidt tot verbindingen (religie) en uiteindelijk een verbinding die ons mens-zijn overstijgt …
de relatie met God.
De enige agenda bij LUISTEREN kan zijn: samen binnentreden in en geroepen worden tot de werkelijkheid van het beminnen en bemind worden.
Zij die zich toeleggen op het LUISTEREN, bewijzen de Kerk vandaag een grote dienst.
Laat het niet tot frustraties leiden als mensen niet in dialoog willen treden. Schud het stof van uw voeten( Mt. 10,14) en ga verder.
Je roeping vinden door te LUISTEREN door niet te LUISTEREN
(Loesje)

weekgedachte

Als je gelukkig wilt zijn,
          moet je er een prijs voor betalen!
          De prijs, die een mens moet betalen
          voor zijn geluk, is de gave van zichzelf,
          niets meer en niets minder!
          De gave van zichzelf mag niet gebeuren
          als offer, als plicht,
          niet uit fanatisme of uit prestatiedrang,
          maar spontaan en ontspannen, uit liefde.
          Geluk is als een schaduw die je volgt
          als je er niet aan denkt.
          Geluk is als een echo
          die antwoordt op de gave van jezelf.

          Phil Bosmans.

Penta Fototoer
Fototentoonstelling St.-Martinuskerk Berg

 “Penta fototoer” is een initiatief rond fotografie. De Pentagoon kunstacademie van Tongeren en het kunstencentrum Signe (Heerlen / Nederland) werkten samen dit project uit.Cursisten van de Pentagoon academie fotografeerden kerken in Nederlands Limburg.

Locatie:           St. Martinuskerk Berg
Wanneer?        Woensdag 07 november van 17u00 tot 19u30
Weekend 10 en 11 november + 17 en 18 november
telkens van 13u00 tot 17u00.

Franciscaanse inspiratiedag 24 november Sint-Truiden

Meer info via www.franciscaansleven.be/inspiratiedag-2018

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: