Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op de website van het Dekenaat Tongeren. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op www.dekenaattongeren.be, maar toch de moeite om eens door te bladeren.

De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle digitale initiatieven van het dekenaat Tongeren ,de pastorale eenheden en de geloofskernen (of parochies) en hun pastorale en andere initiatieven.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van de website van het dekenaat Tongeren kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Contacteer je ons of schrijf je je ergens in via een van de formulieren dan dien je (op dat moment) deze gebruiksvoorwaarden expliciet te aanvaarden. Je geeft ons zo toestemming de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als 1 van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op de website van het Dekenaat Tongeren. Maar het dekenaat Tongeren, de pastorale eenheden of de geloofskeren (parochies) zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op de website van het dekenaat Tongeren te beoordelen.

Dekenaat Tongeren is een verzamelwebsite. De inhoud komt toe via parochiebladen en pastoraal verantwoordelijken. Gezien de hoeveelheid info, kan er dus soms iets opstaan dat onjuist of niet up-to-date is. Gelieve er rekening mee te houden dat er soms onjuiste informatie kan op staan, hoewel we ons best doen dit te vermijden. De eind-Verantwoordelijke uitgever is EH deken Eric Reynders, Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

2. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Wil je inhoud van de website Dekenaat Tongeren op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via Contact onderaan de pagina.

Om multimedia (foto's, beelden, filmpjes, software, geluid...) te gebruiken, moet je altijd toestemming vragen.

Sommige namen, tekens of logo's op de website zijn geregistreerde handelsmerken. Tenzij anders vermeld, berust de eigendom bij het Dekenaat Tongeren. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Je mag die merken dus niet gebruiken zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Dekenaat Tongeren.

3. Privacy

Door je aan te melden op de site, je in te schrijven voor een activiteit van welke aard ook of via formulieren deel te nemen aan acties en activiteiten of door een contactformulier in te vullen, ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag je hiervoor alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam en contactgegevens. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. Je gaat ermee akkoord dat je alleen juiste gegevens verstrekt.

Doeleinden

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door te een contactformulier in te vullen, door via formulieren deel te nemen aan allerhande activiteiten, door missen te bestellen, door de chatbox te gebruiken (bij afwezigheid van een beheerder wordt dit gemaild naar een van de beheerders) of door de site te gebruiken. Bij het gebruiken van de chatbox kunnen we nagaan op welke pagina's u zocht om een betere dienstverlening te garanderen.

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van de site, je te contacteren met nuttige aanbiedingen van dekenaat Tongeren of je te laten contacteren met nuttige informatie van een pastoraal verantwoordelijke.

Verstrekken van gegevens aan derden

Indien je een mail stuurt via het contactformulier kan deze info doorgezonden worden naar de pastoraal verantwoordelijke. De gegevens van inschrijformulieren voor Eerste Communie of Vormsel, doopsel, huwelijk, enz. kunnen gedeeld worden binnen de pastoresploeg en de mensen die het totaalpakket van deze activiteiten begeleiden. Contactformulieren waarmee je iemand van de pastores contacteert, komen rechtstreeks bij hen terecht. Zij mogen die gegevens opslaan en/of u terug mailen.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Beveiliging

Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot uw gegevens in het kader van hun taak. We hebben verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden. De website zelf slaat geen gegevens op. Wij maken wel gebruik van mailingsystemen met invulformulieren via de website.Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk proberen te verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

Bewaartermijnen

Gegevens die je ons bezorgde via mail of door via een formulier deel te nemen aan een activiteit,kunnen een langere periode bewaard blijven. Indien je wilt dat je gegevens gewist worden, dien je een schrijftelijk schrijven te richten met bewijs van uw identiteitsgegevens aan EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren

Cookies

We verzamelen op dekenaat Tongeren ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies. Cookies worden oa gebruikt bij de chatbox. Door de site te bezoeken, ben je akkoord dat we cookies gebruiken op Dekenaat Tongeren. Als je cookies uitschakelt, kunnen we de optimale werking van de site niet garanderen.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage en transparantie. Buiten de verstuurde mails en contactgegevens die je zelf ter beschikking stelt en de vragen die u zelf stelt via de chatbox en het hogervermeld surfgedrag slaan we geen gegevens op.Voor alle verdere vragen dienaangaande kan u schriftelijk terecht met een bewijs van je identiteit bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Recht op rectificatie en gegevenswissing (vergeten te worden). Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen. Voor gegevens waarbij dit niet mogelijk is, laat het ons alsjeblieft weten per brief met een bewijs van je identiteit bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Recht op weigering, bezwaar en intrekking van toestemming. Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, dan kan je je op elk moment hiertegen verzetten. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website, contactformulier, inschrijving en/of nieuwsbrief annuleren. Beter nog, laat het ons alsjeblieft weten per brief met een bewijs van je identiteit bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Recht op beperking van de verwerking. Dekenaat Tongeren verwerkt enkel je persoonsgegevens binnen de context waarin deze door jou gedeeld worden. Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan persoonsgegevens die Dekenaat Tongeren verwerkt met betrekking tot je eigen profiel verkrijgen in een gangbaar gestructureerd formaat. Dit door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Adresboek

Persoonsgegevens in het adresboek van Dekenaat Tongeren- op de site te vinden o.a.onder CONTACTEN, parochies, samen op weg, organisaties, ...- zijn afkomstig van de adresboekbeheerders van de verschillende organisaties actief op de site.

De adresboekbeheerders verbinden zich ertoe de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te respecteren die geldt met ingang van 25 mei 2018. Dit betekent dat zij alleen persoonsgegevens publiceren op Dekenaat Tongeren van mensen die hun toestemming hebben gegeven tot verwerking en publicatie (art. 6 1. a) of waarvan de gegevens verwerkt en gepubliceerd mogen worden ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6 1. f). Zij garanderen ook het recht op inzage, correctie of schrapping.

Verschijnen jouw persoonsgegevens in het adresboek? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Krijgt je vraag geen juiste behandeling? Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren of door een mailtje te sturen via Contact onderaan de pagina.

Verwerking

Onder verwerking verstaan we het geheel van handelingen zoals verzamelen, opslaan, structureren, bewaren, wissen en vernietigen…die digitaal of manueel gesteld en toegepast worden op gegevens met een persoonlijk karakter (naam, voornaam, adres, e-mail, gsm, telefoonnummer, foto…). Wij verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van de verwerking vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel. Hij moet erover waken dat de gegevens juist en up-to-date zijn; moet ervoor instaan dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden; moet ervoor instaan dat de gegevens beschermd zijn; mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Zijn coördinaten vind je hier: EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

Functionaris voor gegevensbescherming
Deze heeft een adviserende en informerende taak en treedt op als interne en externe contactpersoon van de Belgische rooms-katholieke Kerk inzake het privacy-beleid. Voor de Katholieke Kerk in België is de Secretaris-Generaal van de r.-k. Bisschoppenconferentie van België – Mgr. Herman Cosijns – de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens. Zijn coördinaten vind je hier: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, telefoon 02 507 05 93, e-mail ce.belgica@interdio.be.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Kerken zijn onderworpen aan toezicht door een onafhankelijkegegevens-beschermingsautoriteit. De coördinaten van die gegevensbeschermingsautoriteit vind je hier: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we je altijd op de hoogte. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

4. Reacties en deelname

Wij vinden dat het internet fantastische kansen biedt om gemeenschap te vormen rond religie.

Als je af en toe op publieke internetfora komt, dan weet je ook dat het er niet altijd beschaafd aan toe gaat. Dat hoort er nu eenmaal bij, vinden we. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan heeft de redactie het recht en de plicht om in te grijpen. Om het recht van anderen op een serene ervaring en deelname op Dekenaat Tongerente garanderen.

Daarom enkele spelregels over deelname op Dekenaat Tongeren. Hoewel de goeden ze misschien niet nodig hebben en de kwaden zich er misschien niet aan zullen houden. ;-) Dit geldt in het bijzonder voor al onze contactformulieren !

 • Respecteer intellectuele eigendomsrechten.
 • Respecteer de wetgeving. Geen bijdragen die mensen of organisaties schade berokkenen. Geen schendingen van de openbare orde en de goede zeden. Geen beledigingen, discriminatie, laster, aanzetten tot haat, rassenhaat, xenofobie. Geen kwetsende of onjuiste bijdragen of mails.
 • Respecteer de privacy van mensen. Wil je in contact komen met ons, stuur dan een mailtje via Contact .
 • Verzorg je taal. Druk je verstaanbaar uit in correct Nederlands. Geen vulgair taalgebruik.
 • Geen reclame voor producten, diensten, evenementen, organisaties of websites. Geen jobaanbiedingen.
 • Geen virussen of technische foefjes die gebruikers of de werking van de site kunnen schaden.
 • Geen bijdragen die mensen, groepen of organisaties aanvallen, vernederen, uitschelden of zwart maken.
 • Geen dominante aanwezigheid door te hoge frequentie, te grote lengte, provocatie of intimidatie.
 • Geen bedreigingen, zelfs niet fictief of grappig bedoeld. We doen van elk geval aangifte bij de politie met vermelding van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.
 • Geen nietszeggende bijdragen of bijdragen naast het onderwerp.
 • Bij uw contactname verkiezen we de Nederlandse taal.
 • GEEN REACTIES GESCHREVEN IN HOOFDLETTERS. Mensen ervaren dat als schreeuwen.
 • Geen commentaren op het moderatiebeleid van de pastoresploeg of de redactie. Opbouwende pastorale tips zijn wel welkom.
 • Kom je storende bijdragen tegen die niet voldoen aan de spelregels, dan kan je ze aanduiden als ongepast.

Zo, waarschijnlijk wist je niet eens dat er zoveel storende ruis in internetfora mogelijk was. De redactie van Dekenaat Tongeren heeft het recht en de onplezierige opdracht om storende ruis te verwijderen en te voorkomen door:

 • berichten via contactformulieren, de chatbox of inschrijfformulieren die niet voldoen te verwijderen of te negeren
 • discussies af te sluiten of te verbergen
 • gebruikers die herhaaldelijk de spelregels overtreden geheel of gedeeltelijk te blokkeren of te verwijderen
 • politiediensten of gerechtelijke autoriteiten te informeren over ernstig ongeoorloofd gedrag

We hoeven dat niet te motiveren en er ook niet over te communiceren.

Gebruikers mogen geen namen of persoonsgegevens en geen bijdragen of formulieren gebruiken, niet voor commerciële en ook niet voor onwettige doelen zoals spamming of stalking.

5. Via formulieren deelnemen aan acties van derden of het contacteren (o.a via mail) van derden (Bv. Zaden van het Woord, concerten, ...)

Op Dekenaat Tongeren verzamelen verschillende organisaties door middel van formulieren of mail gegevens in het licht van acties die zij opzetten. Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor de correctie verwerking van jouw deelname.

Dekenaat Tongeren stuurt alleen de door u beschikbaar gestelde gegevens door naar die organiserende derde via een contactformulier of mail. De derde verbindt zich ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

6. Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische wetgeving. Je verbindt je ertoe je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Tongeren, onverminderd het recht van Dekenaat Tongeren om u voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. Dekenaat Tongeren mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Voor aangelegenheden in verband met privacy heb je steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de privacycommissie.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar bij EH Deken Eric Reynders Corverstraat 1 te 3700 Tongeren.

We wensen je een heel fijne tijd op de website Dekenaat Tongeren toe.