Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Vieringen Sint-Jozef


NOVEEN H.RITA
Vanaf 11 februari zullen er op donderdagen in de kerk om 08.00u en om 19.00u telkens bedevaartvieringen zijn met maximaal 15 aanwezigen (reserveren is verplicht in het
registratieboek in het portaal van de kerk.) Om iedereen zoveel mogelijk een kans te geven vragen we om maar een beperkt aantal keren te reserveren en nooit meerdere keren achter elkaar.
Moesten er onverwacht meer mensen kunnen toegelaten worden zullen wij de nodige anpassingen
voorzien.
Voor de vieringen op zaterdag wordt in ieder geval gewacht tot we gevoelig meer mensen mogen ontvangen.

Op weg naar Pasen en vieringen

Een sprankel hoop: samen Pasen vieren
We zijn al een heel eind gevorderd in de 40-dagentijd en intussen is er toch al heel wat gebeurd in de  kerken van onze Pastorale Eenheid. Op enkele plaatsen was er op Aswoensdag een viering en asoplegging, sedert Aswoensdag worden ook opnieuw, zij het voor een beperkte groep gelovigen, weekvieringen voorzien, de Vuurplekken hebben plaatsgevonden, een aantal kerken zijn permanent open voor bezinning en persoonlijk gebed en op die plaatsen is er ook een aanbod van bezinningsteksten, in de Basiliek wordt er permanent een video getoond met een bezinning over de evangelietekst van het betrokken weekend. Vanaf Palmzondag is er een video met een kruiswegmeditatie (zie achteraan in deze nieuwsbrief).

Met het oog op de passietijd, willen we echter een versnelling hoger schakelen. Vanaf het weekend van Palmzondag (zaterdag 27 en zondag 28 maart) voorzien we opnieuw zondagsvieringen, volgens het vertrouwde schema, maar nog steeds met een beperkt publiek van 15 personen. Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt op de formulieren achteraan in de betrokken kerk. Er zijn ook nog andere activiteiten voorzien. Hieronder volgt het overzicht.

Biechtgelegenheid
In deze periode wordt de gelegenheid geboden voor individuele biecht. Een blaadje met bijbeltekst, gewetensonderzoek en een formulering voor een belijdenis is als steuntje ter beschikking.

In de Basiliek is individuele biecht – coronaproof – mogelijk op de volgende tijdstippen:
- donderdag 1 april (witte donderdag) van 10u00 tot 11u30
- Paaszaterdag 3 april van 16u00 tot 17u00.
Inschrijven is niet nodig.

Palmzondag: start zondagsvieringen en Palmwijding
In het weekend van Palmzondag zal de palmwijding plaatvinden in de volgende kerken:
- zaterdag 27 maart om 17u00 in de kerk van Sint-Maternus (inschrijven bij Marleen Driessen)
- zaterdag 27 maart om 18u30 in de kerk van Sint-Lutgart
- zondag 28 maart om 10u00, 11u30 en 18u00 in de Basiliek.

Gewijde palmen zijn – coronaproof - op zondagnamiddag ter beschikking in alle kerken van de Pastorale Eenheid. Neem er gerust ook eentje mee voor een buur of familielid. Bij elke palmtak wordt een tekst voorzien met duiding en een gebed.
  
Viering van het Paastriduüm
We zijn natuurlijk wel blij dat we het Paastriduüm - de drie dagen op weg naar Pasen - dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar wel samen in onze kerken mogen vieren, zij het beperkt tot 15 aanwezigen. Twee van deze vieringen, nl. de viering van Witte Donderdag en de Paaswake, zijn al sedert meerdere jaren vieringen van de hele pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw, waarop iedereen uit de verschillende geloofskernen (of parochies) uitgenodigd wordt. Dat willen we ook dit jaar zo op een symbolische wijze behouden. Daarom zullen deze beide vieringen voorbehouden worden voor in totaal 15 vertegenwoordigers van onze geloofskernen.

De volgende vieringen zullen plaatsvinden in onze Pastorale Eenheid:
- Witte donderdag – Basiliek
10u00 tot 11u30: gelegenheid tot individuele biecht.
19u00: viering met vertegenwoordigers van de geloofskernen van de pastorale eenheid. Hiervoor kunnen dus geen plaatsen gereserveerd worden.
20u00 tot 22u00: aanbidding in een “estafette” van telkens 20 min. met groepjes van 15 personen. We doen een warme oproep om hieraan deel te nemen. Inschrijven is verplicht op de formulieren achteraan in de basiliek.

- Goede vrijdag - Basiliek
15u00 en 16u00: kruisweg.
20u00: Goede Vrijdagdienst met Kruishulde.
Voor al deze vieringen: max. 15 personen. Inschrijven op de formulieren achteraan in de basiliek.
15u00: in alle andere kerken van de Pastorale Eenheid - Sint-Gillis, Sint-Jan, Sint Jozef, Sint-Lutgart en Sint-Maternus - is eveneens een kruisweg voorzien (max. 15 personen en inschrijven in elk van deze kerken).

- Paaszaterdag – Basiliek
16u00 tot 17u00: gelegenheid tot individuele biecht.
21u00: Paaswake met vertegenwoordigers van de geloofskernen van de pastorale eenheid. Hiervoor kunnen dus geen plaatsen gereserveerd worden. Op Paaszaterdag nemen deze vertegenwoordigers  het licht van Pasen in ontvangst zodat vanaf Pasen de paaskaars tijdens de vieringen in hun parochiekerk kan ontstoken worden. Zo zijn wij allen verbonden rond dat nieuwe licht van de Verrezen Heer.

- Pasen
Sint-Gillis
8u30: Paasviering voor max. 15 personen en inschrijven in de kerk.
Basiliek
10u00: Paasviering voorgegaan door Mgr. Patrick Hoogmartens en rechtstreeks uitgezonden via TVL.
Omwille van de TV-uitzending is dit een besloten viering.
11u30 en 18u00: vieringen voor max. 15 personen. Inschrijven op de formulieren achteraan in de basiliek.

- Paasmaandag:
10u30: viering in de Basiliek voor max. 15 personen.
18u00: viering in Sint-Jan voor max. 15 personen.
Inschrijven voor deze vieringen op de formulieren achteraan in de betrokken kerk.

Vanaf april: vieringen op de dagen en uren zoals gebruikelijk
Vanaf april vinden de vieringen plaats op de dagen en uren zoals gebruikelijk, dus zowel op de weekdagen als op zaterdag en zondag, en dit in alle geloofskernen van de pastorale eenheid.
De vieringen zijn beperkt tot 15 personen, inschrijven is verplicht en gebeurt op formulieren achteraan in de betrokken kerk (tenzij anders vermeld).

Beleef deze dagen ook eens anders in de Basiliek
Ook tijdens deze moeilijke corona-dagen blijft de basiliek open zoals steeds: 7 dagen op 7, van 9 tot 17u. voor individueel bezoek, bezinning en gebed. Of zomaar, om even tot rust te komen. We bieden je in deze dagen, naast gebedskaarten en -boekjes bij het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw, drie “hulpmiddelen” aan die je op je eigen tempo kan beleven:

- tot 18 april is er onder het doksaal doorlopend een tentoonstelling met Kruiswegschilderijtjes van Eric Wijnands


- eveneens tot 18 april: kan je op het beeldscherm achteraan in de Basiliek een kruiswegmeditatie volgen aan de hand van foto’s van de prachtige Kruisweg van Broeder Max die zich in de Sint-Lutgardiskerk bevindt
- van Palmzondag tot Paasmaandag 5 april vind je vlakbij het altaar een symbolentafel met taferelen die wisselen in relatie tot deze dagen. Dit is ook erg toegankelijk is voor kinderen en biedt de mogelijkheid om als ouders of grootouders met hen een gesprek te voeren over de betekenis van deze grote momenten voor ons geloof.

Maximum 15 personen inschrijven verplicht

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

Eerste Communie en Heilig Vormsel

In de nieuwsmedia is reeds aangekondigd dat de Vlaamse bisschoppen de vieringen van Eerste Communie en Vormsel hebben verschoven naar het najaar. Het is niet te doen dat we nu nog in de onzekerheid moeten zitten voor de lente.
De data voor de basiliek zijn als volgt: Eerste Communie op zondag 19 september en het Vormsel op zondag 3 oktober. We kunnen nog geen uur van de vieringen meegeven.
Dat is immers afhankelijk van het aantal toegelaten personen en hoeveel vieringen we dus moeten/ kunnen voorzien.

Tentoonstelling schilderijen De 8 dagen van Pasen


©

bezinningsfilmpje Basiliek

Vanaf het weekend van 20-21 febr wordt er in de basiliek op het grote TV-scherm elke week een ander kort bezinningsfilmpje getoond rond het evangelie van de zondag, gekoppeld aan een foto van een kunstwerk, en afsluitend een korte bezinning. Ziehier het overzicht:
1ste zondag 40-dagentijd:
-Jezus in de woestijn
2de zondag 40-dagentijd:
-DeHemelse ervaring
3de zondag 40-dagentijd:
-Maak van het huis van mijn Vader geen markthal
4de zondag 40-dagentijd:
-Wie in waarheid leeft, gaat naar het licht
5de zondag 40-dagentijd:
-De graankorrel die in de aarde sterft,brengt nieuw leven voort.
Vanaf 26 maart t.e.m. einde Paasvakantie volgt dan op het TV-scherm doorlopend een ‘Kruiswegmeditatie met bezinning en afbeeldingen van de Kruiswegschilderijen van Br.Max’.
De compacte tentoonstelling van de Kruiswegschilderijtjes van Eric Wijnands, die in 2018
ook te zien was onder het doksaal, zal er opnieuw zijn. Van za. 20 maart t.e.m. het einde van de Paasvakantie
(18 april).

Een Hortensia kopen voor Maria


misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: