Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

 

Zalig Paasfeest !

(c) maart2021 archieffoto Jos Collaer

Hij leeft verder onder ons, ook vandaag !

TV missen, radiomissen en streaming 20 maart 2021

Tip: Steek tijdens de viering een kaars aan, zodat de Eucharistieviering een ander moment wordt dan een alledaags tv-moment.

Weekendvieringen:

Weekvieringen:

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Geestelijke Communie:

Jezus, Ik geloof dat Jij in het Heilige Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik Je de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Jouw Geest en laat mij nooit van Jou gescheiden worden. Amen

bijbelteksten van Beloken Pasen


Eerste Lezing: Hand 4, 32-35:

De apostelen getuigen van de verrijzenis van Jezus en vanuit dat geloof vormen de leerlingen één gemeenschap van geest en hart.
Tweede Lezing: 1 Joh 5, 1-6:
Van Godswege is Jezus in deze wereld gekomen en in Hem zijn wij allen kinderen van God, in onderlinge liefde met elkaar verbonden.
Evangelie: Joh 20, 19-31:
Jezus is verrezen en blijft zo zijn leerlingen nabij. Hij schenkt hun zijn leven en zijn vrede. Met Tomas mogen ook wij zeggen: ‘Mijn Heer en mijn God’.


Meer hierover lees je in ons parochieblad

 

Weekend en Weekvieringen

Zie hiervoor bij je pastorale eenheid. Opgelet: maximum 15 personen en aanmelden verplicht

Overwegingen bij het zondagsevangelie

En nu aan ’t werk!
De eerste verschijning van Jezus aan de leerlingen in het evangelie van Johannes mag er zijn. Bange leerlingen – ‘deuren en vensters gesloten uit vrees voor de Joden’ – krijgen niet alleen Jezus onverwacht op bezoek maar worden aan het werk gezet.

‘Vrede zij u’
Tijdens zijn aardse leven heeft Jezus zijn leerlingen er op uitgezonden om het koninkrijk Gods te verkondigen. Hij gaf hun de raad mee: “In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn ‘vrede aan dit huis’” (Luc 10,5). Die vrede wenst Hij ook aan de verzamelde leerlingen. Er is geen spoor van rancune, ontgoocheling of verwijt ten aanzien van de leerlingen die Hem in de steek gelaten hebben. Alleen maar welwillendheid en het teken dat Hij wel degelijk de gekruisigde is. Grote vreugde dus bij de leerlingen toen zij de Heer zagen (Jo 20,20). ‘Zien’ heeft bij de evangelist Johannes van wie dit evangelie komt, altijd twee betekenissen: letterlijk zien maar ook tot inzicht komen, beginnen te geloven. Het verleden heeft afgedaan. De vrede mag weer in hun hart wonen. Er is nieuwe toekomst mogelijk.

Ontvang en ga
Die nieuwe toekomst moeten ze zelf mee bouwen. Nogmaals mogen ze de vredeswens ontvangen. De boodschap van Jezus kan maar komen uit een vredevol hart. Maar ze mogen ook de Geest ontvangen. Zoals God in het begin van de schepping de mens de levensadem in de neus blies (Gen 2,7) zo blaast Jezus hen nu de Geest in om de boodschap ten leven te brengen.
Met de vrede in het hart en de Geest in hun gemoed kunnen ze aan de slag met de zending die helemaal gelijkloopt met die van Jezus. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend ik u” (Jo 20,21). Hùn (en onze) opdracht is dezelfde opdracht als die van Jezus. Dat is toch nogal wat!

Thomas
Als Jezus komt en je bent er niet dan mis je wat. Geen nood, het kan goedgemaakt worden. Eerst door de leerlingen die hun eerste verkondiging doen aan de afwezige Thomas. Maar ook Jezus zelf getroost zich de moeite om nog eens langs te komen. Die Thomas laat zich niet zo maar wat aanpraten. Met alle chinezen maar niet … Daarom komt hij ons zo sympathiek over. We hebben niet veel moeite om onszelf in hem te herkennen. Tenminste wat zijn twijfels betreft. Maar mogen we ook onszelf in hem herkennen als hij uitroept ‘Mijn Heer en mijn God!’? Een stevige geloofsbelijdenis.

De leerlingen hebben ernstig werk gemaakt van hun opdracht. Volgens de traditie is Thomas tot in Indië gegaan om van Jezus te vertellen en Jacobus zou tot in het Noordwesten van Spanje (Compostela) geweest zijn. Als het vuur er in zit.

Onze zending
Het slot van dit stukje evangelie, dat volgens sommige geleerden het oorspronkelijke slot was van het Johannesevangelie, doet beroep op ons. Wat Johannes vertelde in zijn evangelie is lang niet alles wat hij met Jezus heeft meegemaakt maar wat hij hier verteld heeft is “opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam” (Jo 20,31b).

De basis van onze zending als christen is het geloof in de Christus, de gezalfde, de verheerlijkte. En dat geloof geeft ons echt leven opdat wij zelf geloofsleven mogen opwekken en ondersteunen.

Eerste gemeenschap
Hoe mooi de beleving van het geloof kan zijn vernemen we in de eerste lezing van deze zondag. In de Handelingen wordt een mooie beschrijving gegeven: een gemeenschap die spontaan alles met elkaar deelt zodat er geen enkele noodlijdende meer onder hen is. Is dat niet waarnaar we nog steeds op weg zijn? De encyclieken Laudato si en Fratelli tutti en de apostolische exhortatie (aanmoedigingsbrief) Evangelii gaudium van paus Franciscus roepen ons telkens weer op om werk te maken van die nieuwe samenleving.
Gelovigen doen dat op basis van hun geloof in de verrijzenis van Jezus die door de leerlingen ‘met kracht en klem’ verkondigd wordt (Hand 4,33).

Blijven geloven
In de eerste brief van de heilige apostel Johannes, waarvan we een stukje lezen als tweede lezing, worden we aangespoord om te blijven volharden in het geloof. Johannes spreekt christenen moed in als een vloedgolf van ongeloof hen dreigt te overspoelen. Er is in de Johanneïsche gemeenschap zelfs al een scheuring ontstaan. Een aansporing die dus actueel blijft. “En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof” (1Joh 5,4b).

Van Palmzondag tot de Paaswake in beeld

De diareportage start telkens vanzelf...

PALMZONDAG

Eindelijk terug Eucharistie vieren in het weekend. Ik had wel gekeken naar de TV-missen en de Livestreams de voorbije weken, maar thuis ben je toch soms al iets sneller afgeleid dan in de kerk.
Ik had er hard naar uit gekeken om de Levende Heer te ontmoeten in brood en wijn. Al was het maar met een beperkte groep van 15 personen, het was fijn terug die gelovige gemeenschap rond me te voelen als steun in mijn geloof. En op zo momenten besef je weer, dat geloven iets is dat je samen moet doen. Thuis alleen bidden is toch niet hetzelfde.
En het was dan ook nog eens Palmzaterdag. Op voorhand waren we palmtakjes gaan verzamelen en we hadden er ook nog gekregen. Takjes genoeg!  Alles mooi klaar gelegd per persoon, volledig Coronaproef. De Blijde Intocht van Jezus in Jeruzalem die enkele dagen later Zijn Kruis weer moest opnemen. Het is iets dat me telkens weer raakt in het diepst van mijn ziel.
Thuis gekomen heb ik aan de kruisbeelden een palmtakje gestoken om Jezus te eren.
Jos Collaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITTE DONDERDAG
Het werd een viering in de OLV-Basiliek met een beperkte delegatie uit elke parochie, waarbij onze gedachten uit gingen naar alle mensen die erbij hadden willen zijn.
In deze viering lazen we aan het verhaal van de voetwassing (de voetwassing zelf kon dit jaar niet plaats vinden omwille van corona) en de instelling van de Eucharistie: Het Laatste Avondmaal.
Een bijzonder woord van dank gaat dan ook uit naar onze priesters, die ook een cadeautje aangeboden kregen.
Na de Eucharistieviering volgde de aanbidding: waken bij Jezus, die in de hof van Olijven wacht op Zijn Lijden. (Jos Collaer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOEDE VRIJDAG
De dag dat we Jezus’ lijden herdenken. Lijden op geestelijk vlak: verraden door een vriend, een schijnproces, beschimpingen, uitdaging van het kruis af te komen, bespotting, ja, zelfs je vertrouweling Petrus geeft niet meer toe Jou te kennen… En als dat nog niet erg genoeg is… Lichamelijk lijden: een doornenkroon, geseling, het gewicht van een kruis, vallen, nagels in handen en voeten, de dood aan het kruis… Onmenselijk leed en toch waardig gedragen.

Als ik eens een nacht niet kan slapen van de rugpijn, relativeer ik mijn lijden, enerzijds omdat ik me gedragen weet door Jezus aan Zijn kruis en Zijn kruis veel zwaarder was, anderzijds omdat ik weet dat er in diezelfde nacht mensen zijn die nog veel meer moeten lijden dan ikzelf. Ik bid dan voor hen, verbonden met Jezus aan Zijn Kruis. Als ze me dan vragen waarom ik dan weer een nacht niet heb kunnen slapen, denk ik: Ik heb gewaakt bij de Heer onder Zijn kruis.

Maar ik weet ook dat lijden nooit het laatste woord heeft. Na Goede Vrijdag komt immers Pasen. Liefde overwint alles! (Jos Collaer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWAKE

Paaszaterdag had om 21 u een bepekte paaswake plaats met 15 personen waaronder 6 vertegenwoordigers van de 6 stadsparochies of geloofskernen. Het was een viering met een zeer rijke symboliek: de wijding van het paasvuur, het ontsteken van de paaskaars, het paaslicht dat zich verspreidt, verschillende lezingen waarin God telkens laat voelen hoe Hij met zijn volk onderweg is, het verrijzenisverhaal, de wijding van het nieuwe doopwater, de hernieuwing van de doopbeloften, de besprenkeling met het nieuwe doopwater en natuurlijk het vieren van Brood en Wijn, waarin de Verrezen Heer aanwezig is. EH Deken Eric Reynders had een vreugdevolle en bemoedigende paasboodschap.
Al waren we maar met een beperkte groep, tot kwam ik tot het besef dat Jezus vandaag nog midden ons verder leeft, ook in coronatijden en dat het lijden nooit het laatste woord heeft. Na Goede Vrijdag komt immers Pasen.
Op het einde van viering nam elke vertegenwoordiger het paaslicht mee naar zijn geloofskern om in de kerk de paaskaars mee aan te steken en ook daar het Licht van de Verrezen Christus te verspreiden.

Paaszondag om 10 u zond TVL de paasmis uit vanuit de O.-L.-V.-Basiliek te Tongeren, voorgegaan door Bisschop Mgr. P. Hoogmartens.
(Jos Collaer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen met de "P" van Perspectief

'Het perspectief van de verrezen Heer'
Jezus was aan het kruis gestorven. Schrik en angst om hun vege lijf overheersten bij de apostelen. Ze waren nergens te bespeuren langs Jezus' kruisweg. Enkel Johannes vergezelde Maria, de moeder van Jezus.
En dan is er deze tekst: ”De Heer is niet dood, Hij leeft. Hij is niet hier: Hij gaat u voor naar Galilea."
Galilea was de omgeving waar ze Jezus hadden leren kennen via Zijn woorden, die vertelden over God, die hij zijn Papa in de Hemel noemde: ”Onze Vader die in de hemel zijt.”
Ze herinnerden zich Zijn daden van goedheid. Jezus had de gave om mensen te genezen: hun lichaam, maar ook hun geest. Hij gebruikte die gave niet voor zichzelf, hij gebruikte die gave niet alleen om de schoonmoeder van zijn vriend Petrus te genezen.
Hij genas ook mensen zomaar langs de weg, zoals de blinde Bartimeüs.
Hij ging vaak in gesprek met mensen van de toevallige ontmoeting, zoals de tollenaar Zacheüs, ook al werd deze scheef bekeken door de goegemeente.
”Ga dan en gij evenzo.” Dat zijn de slotwoorden van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Dat herinnerden de leerlingen zich ook : de verhalen en de parabels die Jezus onderweg vertelde.
Jezus de genezer, Jezus de verteller, Jezus de man van Godswege: hij ging voortleven in hun woorden en daden.
Jezus' Verrijzenis is geen goocheltruc. Jezus' Verrijzenis zet ook vandaag mensen op weg, als zij het verrijzenisgeloof in hun hart toelaten.
Perspectief krijgen, perspectief bieden: het is een wonderbare wisselwerking! Jezus leeft!
We wensen iedereen een Zalig Paasfeest.
Jozef Lemmens

Noveen Sint-Antonius

De jaarlijkse noveen van St.-Antonius heeft in Tongeren plaats op 9 dinsdagen met een eucharistieviering telkens in St.-Servatius - kerk Nerem om 09.00u .
En St.-Lutgart – kerk Aterstoase om 18.00u
De eucharistievieringen worden voorgegaan door
pastoor Tony en / of Pater Jeeva
Dinsdag 13 april :       “Antonius’ Godsliefde”
Dinsdag 20 april :       “Heb elkaar lief”.
Dinsdag 27 april :       “H. Antonius en Christus”.
Dinsdag 4 mei:            “Antonius de bidder”.
Dinsdag 11 mei:          “Zichzelf zijn”.
Dinsdag 18 mei:          “Antonius’ deemoed”.
Dinsdag 25 mei:          “Antonius en de Eucharistie”.
Dinsdag 1 juni:           “Antonius en O.L.Vrouw”.
Dinsdag 8 juni:           “Betrouwen in God”.
Feestdag van St.-Antonius van Padua op zondag 13 juni om 18.00u
enkel in de kerk van St.-Lutgart

Iedereen welkom

kerken in Coronatijden

Inschrijven is noodzakelijk: maximum 15 personen per viering. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

Er zijn momenten in mijn leven
dat mijn hart overspoeld lijkt
door verdriet en angst, God.
Laat mij dan vrienden ontmoeten,
bij wie ik mijn verhaal kwijt kan
en die mij opnieuw wat vreugde geven.
En wanneer ik met christenen samenkom
om brood en wijn te delen
en te luisteren naar het evangelie,
laat mij dan ook jouw vriendschap ervaren.
Leg jouw Geest in mijn binnenste
en maak van mij een mens van vrede!

Vacature dekenaal secretaris

Bedeling Kerk en Leven

Beste lezers,
door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Hou er dus rekening mee dat nieuws dat betrekking heeft op een woensdag, best reeds de week voordien in Kerk & Leven staat.
Indien u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet heeft ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
- Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
- Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is sturen wij de abonnee een nieuw exemplaar op dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

misintenties die wegvallen door Corona

Misintenties die wegvallen door Corona zullen na de lockdown hernomen worden. Indien u dat wenst kan u dan later (zodra we weten wanneer we mogen herstarten) hiervoor contact opnemen met de priester/ contactpersoon / secretariaat bij wie u de mis bestelde.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: