Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Vergeet je niet in te schrijven om mee te gaan met een van de Kroningsgroepen tijdens de Kroningsfeesten van 2023 via www.kroningsfeesten.be

Terug naar de Eucharistieviering met meer volk

 

Vanaf 1 september:

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

 

bijbelteksten

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR                                     19.09.2021

Eerste lezing: W 2, 12.17-20:
Mensen worden belaagd omwille van hun geloof.
Tweede lezing: Jak 3, 16-4,3:
Laat u niet verleiden door naijver en eerzucht.
Evangelie: Mc 9, 30-37:
Als iemand de eerste wil zijn, moet hij dienaar van allen zijn.

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Voor onze kinderen

zie www.kerknet.be

overwegingen bij de Zondagen door het jaar

Met Jezus groot worden
Overweging bij de vijfentwintigste zondag door het jaar B


Altijd op weg
Het evangelie vermeldt vaak dat Jezus op weg is met zijn leerlingen. Zij trekken door Galilea, zo horen wij volgende zondag. Maar het is geen ontspannend plezierreisje dat Jezus had uitgestippeld. Het is de reis naar Jeruzalem! En tijdens deze reis – zo schrijft Marcus – voorspelt Jezus tot driemaal toe zijn lijden. En telkens ook nodigt Jezus zijn leerlingen uit om zich concreet in te leven in deze werkelijkheid en om Hem te volgen. Zo beluisteren wij de tweede aankondiging van zijn lijden, gevolgd door een sterke oproep van Jezus.

Een moeilijke les
Jezus onderricht zijn leerlingen over zijn lijden, sterven en verrijzen. Jezus legt uit “Hoe laat het is.”; zijn tegenstanders zullen Hem weldra vermoorden. Maar op de derde dag zal Hij weer opstaan. De leerlingen begrijpen die woorden niet. Zij verstaan er niets van en ze gaan er ook niet verder op in. Zij schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
Misschien valt dit ook wel te begrijpen. Want wie er wél zou op ingaan, wordt zelf kwetsbaar. Spreken met iemand over ziekte, lijden en dood is nooit vrijblijvend. Dat raakt uw eigen leven! Veiliger is ’t op afstand te blijven zoals de leerlingen bij Jezus doen. Maar is zo’n gedrag evangelisch? Jezus toont ons een andere houding.
Je laten raken
Als je je helemaal laat overmeesteren door de dringendste noden van de mens die hier en nu je wegen kruist, dàn ga je de nieuwe weg die Jezus ons voorging. Laten wij dankbaar zijn voor de velen onder ons die reeds deze weg van Jezus gaan. Wanneer wij zorg dragen voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren of vol toewijding zijn om anderen van dienst te zijn, hetzij familieleden of vrienden, buren of mensen op ’t werk, ouders of kinderen, ja, dan volgen wij Jezus, dan gaan wij zijn weg.

Wie is de grootste?
Maar soms gaan wij nog liever onze eigen wegen. Dan zijn wij zoals de leerlingen in het evangelie van vandaag. Zij hebben onderweg met elkaar gesproken over wie nu wel de grootste was. Wie is de beste, de meest ideale volgeling en leerling van Jezus? Deze ambitie koesteren ook wij soms. Mensen willen zich altijd nog boven anderen verheffen en met ellebogenwerk desnoods, omhoog en vooruit geraken, vaak ten koste van anderen. Dat is de weg die ook wij nogal eens gaan.
En dan geeft Jezus zijn visie op dat ideale volgeling zijn. “Mijn beste leerling is de man of de vrouw die zoals Ik tot het uiterste gaat in het dienaar zijn van allen.” zegt Hij.

De kleinste is de grootste!
Het is duidelijk hoe Jezus denkt en spreekt over grootheid! De laatste van allen zijn, dat is het voorbeeld! Om duidelijk te maken wat Jezus bedoelt, plaatst Hij een kind in ’t midden van de kring van zijn leerlingen. Zo kunnen zij – en ook wij – goed zien wié er centraal zal moeten staan: niet zij zelf, maar de kleinste, de minst gewaardeerde medemensen. De grootste is hij die het meest consequent is in het centraal stellen van kleine mensen. Hen moeten wij omarmen en tot het centrum van ons leven en onze genegenheid maken. Hen moeten wij “dienen” op de wijze van Jezus.

God laat zich kennen
Met het kind maakt Jezus ons ook duidelijk dat Hij de gezondene van de Vader zelf is. Want wie een kind opneemt, neemt Mij op, zegt Jezus en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft. En dat is de Vader. Kinderen en allen die klein en kwetsbaar zijn, zijn een uitnodiging, een oproep, een uitdaging om in hen Jezus en uiteindelijk God zélf, te ontmoeten. Het kind, de kleine mens wordt dé typische vindplaats van God.

Op weg om een volwassen christen te worden
Dan pas worden mensen groot, als zij niet blijven steken in hun egoïsme, maar zichzelf prijsgeven in dienstbaarheid aan de kleinen. Daarom heet de grootste in het evangelie de laatste en de eerste is de dienaar van allen. Jezus nodigt elke christen, ieder van ons, uit die weg van de dienstbaarheid op te gaan. Het is geen eenvoudige weg. Ook wij doen op tijd en stond mee aan het streven naar macht. Alleen de concrete stap naar het kind of naar een ander weerloos iemand kan ons dan redden. Mogen wij nog meer die weg opgaan, die weg waarop wij christelijk volwassen en “groot” worden, die weg die loopt langs de kleinen.

Eric Reynders, deken Tongeren

Foto's processie

OORZAAK ONZER BLIJDSCHAP

De foto's van de processie vind je hier

September-gedachten

De maand september kan je zien als de maand van het nieuwe begin. De scholen beginnen weer, helaas misschien nog met mondmasker. De herfst begint op 1 september voor wie meteorologisch denkt. Voor de astrologen is het wachten tot 22 september om 21.21 u. Dag en nacht zijn dan overal ter wereld even lang. De competitiesporten schieten weer in actie. Een nieuw pastoraal jaar wordt uitgerold al moeten nog wat uitgestelde sacramenten ingehaald worden.

Even terugspoelen
We mochten genieten van een ongelooflijke sportzomer: van Europees voetbal over wielerrondes en tennistornooien tot olympische spelen. Je kon geen tv aanzetten of er vloog wel een bal, een fiets of een atleet over je scherm. Met alle triomfen en ontgoochelingen van dien.
Het was ook een natte zomer met tot overmaat van ramp nooit geziene overstromingen in de valleien van Maas, Ourthe, Vesder en Berwijn, een ramp die nog heel lang zal ‘naweeën’.
Ondertussen was het coronabeest nooit ver weg, waren er hier en daar nog wat virusuitbraken. Ook heel wat mensen braken uit want velen hielden het – toch wat onvoorzichtig – voor bekeken. Met heel veel dank aan de vaccinatiecentra die gestaag hebben doorgewerkt om het gekeerde tij mogelijk te maken. Want september wordt de maand van de volledige vaccinatie.

Herfst
Ook al kijk je misschien een beetje weemoedig naar de herfst – bladeren die vallen, kortere dagen – we kunnen alleszins niet zingen van “ ’t Is weer voorbij die mooie zomer…”. Maar misschien houdt dat de belofte in van een mooie september. Want dat kan. We kunnen misschien positief meeleven met de mensen op het zuidelijk halfrond van onze aardbol want daar begint de lente.
Het is de oogsttijd voor appelen en peren, bieten en maïs en dus ook weer klaarmaken van land en plantage voor de volgende oogst. Want het leven staat niet stil.
Voor de dichters onder ons hebben we nog een opdrachtje: zoek eens een woord dat rijmt op herfst … Het blijkt niet te bestaan tenzij je natuurlijk gebruik maakt van je dichterlijke onschendbaarheid en zoals Eli Asser dan maar ‘woorden-speelt’ en schrijft:
’t Is herfst
Ik sterf…st!

Processie en kermis
Vroeger kon je begin september de zwaluwen bijeen zien troepen op de elektriciteitsdraden om hun vertrek naar het zuiden te bekwetteren. Want zoveel was zeker, tegen 8 september waren ze weg. Hoe dat nu zit is niet meer zo zichtbaar want die elektriciteitsdraden liggen onder de grond en ik zie die trekvogels toch niet ondergronds gaan. En bovendien is dat klimaat zo veranderd. God weet (misschien) hoe ze hun reisplannen hebben aangepast maar een gps hadden ze al lang voor de mens dat in een doosje heeft gegoten.
8 september: feest van Maria Geboorte, patroonsfeest van de basiliek en van ons bisdom onder de titel ‘Oorzaak onzer Blijdschap’. De pontificale viering in de basiliek mag weer met velen gevierd worden. Dit jaar zullen de medewerkers van de verschillende bisdomdiensten na de viering in de basiliek hun personeelsfeest verder zetten.
De zondag na het feest trekt de Mariaprocessie door de straten van Tongeren, dit jaar hopelijk weer in volledige bezetting. Daar hoort ook Tongeren-kermis bij. Dat zal na de gedwongen ingetogenheid een feest worden!

September
In het woord september zit het Latijnse septem wat zeven betekent. September wordt aangeduid als de zevende maand van het jaar omdat vóór onze tijdrekening het nieuwe jaar begon op 1 maart, tegelijk met de meteorologische lente dus. En dat was een mooi moment om een nieuw jaar te beginnen. Bij de hervorming van de kalender die 1 januari als begin van een nieuw jaar uitkoos werden de namen van de maanden behouden.

Als uitsmijter nog enkele weerspreuken.
‘Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.’ Dat wordt een beetje getemperd door de volgende: ‘Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht.’ En deze is misschien nog de beste aanbeveling: ‘Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.’
Waarvan akte.

Rik Palmans

KENNISMAKING MET DE AFFICHE VAN HET JAARTHEMA 2021 - 2022 BROEDERLIJKHEID ONTDEKKEN

Zoals elk jaar wordt ons jaarthema visueel ondersteund door een affiche.
Zo ook dit jaar ! Binnenkort zal je het zien opduiken in allerlei publicaties, affiches in onze kerken enz…

Dit jaar een bijzonder beeld.
Het beeld dat dit jaar ons jaarthema visueel zal ondersteunen is onderdeel van een drieluik street art uit Yamhill County in Portland (Verenigde Staten). Street art verschilt van graffiti in de doelstelling ervan.
In tegenstelling tot graffiti is street art geen kunst die draait om de kunstenaar.
Street art is gemeenschapsopbouwende kunst, met grote nadruk op de boodschap van de kunstwerken. Straatkunst doet meer dan enkel steden verfraaien, het brengt individuen en gemeenschappen samen.
Het is een middel om te communiceren met een gemeenschap en bruggen te bouwen.

Je zou kunnen stellen dat street art per definitie broederlijke kunst is.
Zo ook het kunstwerk dat op onze affiche te zien is. Het heet “embracing” (omhelzen) en is het derde luik van het werk in Yamhill County naast “giving and generosity” (geven en vrijgevigheid) en “receiving and gratitude” (krijgen en dankbaarheid).
Het kunstwerk is van de hand van vier studenten van de George Fox universiteit. Doorheen het project overwonnen ze gezamenlijk moeilijkheden, leerden beter met elkaar te communiceren en naar elkaar te luisteren.

Diversiteit omhelzen.
Het affichebeeld toont ons de ontmoeting van twee handen, die elk onderverdeeld zijn in diverse kleurvlakken. Net zoals mensen in vele kleuren bestaan. Broederlijkheid omhelst immers de diversiteit. Als kerk willen we de dialoog aangaan, in vriendschap met de armen, andersgelovigen… kortom met iedereen.
De handen willen suggereren ook dat mensen met de meest uiteenlopende ervaringen geroepen zijn om deze met elkaar te delen.
De ontmoeting van de handen kun je evengoed als een biddende houding opvatten.
Mensen die hun handen kunnen vouwen in gebed ervaren kracht en genade, ook in de duisternis.
Zij ervaren de vreugde om met God verbonden te zijn.

 “Er zijn donkere en lichte ervaringen in het leven.
Donkere ervaringen worden lichter om te dragen, wanneer ze samen gedragen worden. De lichtere kunnen anderen inspireren. Soms wordt donker ooit licht en omgekeerd licht ook donker in ons leven. Een menselijke geschiedenis is nooit af.”

Dit kunstwerk werd themabeeld voor het jaarthema ‘Broederlijkheid ontdekken’ ook omwille van de frisheid en de dynamiek die het kunstwerk uitstraalt.
Broederlijkheid; onze ecologische verantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijk huis; rouwenden nabij zijn; jongerenpastoraal… vragen van ons dynamiek en engagement.
Slaan wij de handen in elkaar om broederlijkheid te ontdekken?
En stralen doet de afbeelding ook letterlijk, de handen stralen vreugde uit in hun broederlijkheid.
Of zijn het juist Gods stralen die broederlijkheid mogelijk maken? De hand in de voorgrond is ook duidelijk menselijk, maar wat met de andere hand? Aan ons om te ontdekken!

Voor deze tekst maakten wij dankbaar gebruik van  de mooie tekst van Jente Vandewijer, medewerker van ons bisdom.

Tony.

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Nieuws van het Kroningscomité: INSCHRIJVEN

Om tijdig de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen zouden de groepsleidingen graag een zicht hebben op het aantal deelnemers in hun groep. Inschrijven kan via de website www.kroningsfeesten. be. Je vindt ook formulieren achteraan in de basiliek.

Lees ook de nieuwsbrief op de website van de kroning www.kroningsfeesten.be

Affiche

De kroningsaffiche “Het wordt weer feest” is er. Je kan ze gratis meenemen uit de basiliek met de bedoeling om ze thuis voor het venster aan te brengen. Het is een eerste smaakmaker voor het grote zevenjaarlijkse feest.Meenemen dus.

 

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

Scheppende Liefde,
Stem die roept tot dienstbaarheid...
wij bidden tot U:
moge uw Licht-in-ons anderen verlichten,
moge uw Kracht-in-ons anderen tot steun zijn,
moge uw Geest-in-ons anderen begeesteren,
moge uw Woord-in-ons anderen bemoedigen,
moge uw Stilte-in-ons anderen beluisteren,
moge uw Liefde-in-ons anderen liefhebben,
mogen uw Bron-in-ons anderen tot leven wekken.
Maak ons tot instrumenten
dienstbaar in menswording,
uw scheppingsdroom.

Terra Monsana

Zo luidt de titel van het Europees project waarin de stad Tongeren onder meer samenwerkt met
de steden Maastricht, Aken, Jülich, Luik en Leopoldsburg, de universiteiten van Leuven, Luik, Maastricht en Aken, de provincie Belgisch Limburg en het Waals agentschap voor onroerend erfgoed. Het project richt zich op belangrijke gebeurtenissen of locaties uit het Euregionale
verleden en ontsluit die door middel van 3D-technologie.
De eerste resultaten ervan werden eerder al in november jl. in Tongeren gepresenteerd.

Vanaf nu kan je in de ruimte onder de toren van de Basiliek kennismaken met 3Dbeelden
van de laat-Romeinse basilica en de Merovingische kerk waarvan de restanten zich beide in de
archeologische site onder de Basiliek bevinden. De 3D-simulatie is gebaseerd op het archeologisch onderzoek dat naar aanleiding van de opgravingen uitgevoerd werd en
op diverse andere historische bronnen.
Annimatie van een 7de eeuwse Merovingische begraafplaats in Tongeren.
Wil je nog meer weten over de geschiedenis van de stad, dan kan je in de Gasthuiskapel bij de Dienst voor Toerisme via een touch-screen en met een VR-bril het Romeinse en vroegmiddeleeuwse Tongeren verkennen. Tenslotte kan je langs de wandelroute “Per Pedes” op een vijftiental locaties in de stad met je smartphone kennismaken met de verre geschiedenis. Zo loop je voorbij een Romeinse stadspoort, de tempel enhet aquaduct.
Een gelegenheid om tijdens de laatste dagen van de vakantie je stad op een andere manier te leren kennen!
De tentoonstelling in de Basiliek loopt nog tot 7 november, het eindevandeherfstvakantie.
Organisatie: Stad Tongeren i.s.m. Interreg Euregio Maas-Rijn en ProvincieLimburg.

Bedeling Kerk en Leven

Beste lezers,
door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Hou er dus rekening mee dat nieuws dat betrekking heeft op een woensdag, best reeds de week voordien in Kerk & Leven staat.
Indien u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet heeft ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
- Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
- Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is sturen wij de abonnee een nieuw exemplaar op dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

 

Doopvoorbereiding

Omdat beperkende Coronamaatregelen langzaam meer en meer wegvallen kunnen we binnenkort weer starten met de doopvoorbereidingen.
Jonge ouders die van plan zijn om hun kindje te dopen zijn welkom op de voorbereidingsavonden
die telkens doorgaan in de kerk van Sint-Maternus, telkens om 20 uur.
Vanzelfsprekend zijn de doopheren aanwezig. Jonge gezinnen zullen ook persoonlijk uitgenodigd worden.
Hier de voorziene data:
maandag 27september 2021
maandag 22november 2021
maandag 21 februari 2022
maandag 25april 2022

Geloofsavond: "Onze missie als christenen 16 november 19.30u

Ons nieuwe dekenaat is nu haast een jaar al realiteit, maar we hadden nog niet de gelegenheid om elkaar van Voeren over Riemst-Vlijtingen, Bilzen, Hoeselt, Herstappe tot Tongeren als gelovigen te ontmoeten en beter te leren kennen. Daarom kondigen we nu al een initiatief aan waarop iedereen in ons nieuwe dekenaat van harte wordt uitgenodigd. Met dit initiatief trekken we ook het nieuwe werkjaar op gang, hopelijk onder een beter gesternte dan het voorbije.

Ons bisdom organiseert in elk van de nieuwe dekenaten een geloofsavond waarin “Onze missie als christenen” centraal zal staan. Hoe zien we de opdracht van de Kerk in onze tijd en cultuur? Dit gebeurt aan de hand van zes accenten uit het jaarthema “Gods akker zijt gij – Groei in heiligheid” dat ook dit jaar nog verder wordt uitgewerkt. Onze bisschop zal duiding geven bij deze zes accenten, vanuit de missionaire opdracht van de Kerk. Daarnaast beluisteren we vier getuigenissen van mensen uit ons dekenaat over hun beleving van een of meer van deze accenten. Met een gezamenlijk gebedsmoment en een woordje van onze deken Eric Reynders wordt de avond besloten.

Noteer nu al de datum en plaats:
dinsdag 16 november om 19u30 in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren.
Praktische afspraken met betrekking tot inschrijving volgen nog. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat deze avond corona-veilig verloopt en worden de onderrichtingen van de overheid opgevolgd.

Dekenale secretaresse en sacretaris

Sylvie Depré en Johan Vannerom zijn aangesteld als dekenale secreatarissen.

Lees er alles over in het parochieblad

Wat mogen wij verwachten?
Nu we weten wie er op het nieuwe secretariaat aan de Piepelpoel zit mogen we ons de vraag stellen wat we van Sylvie en Johan mogen verwachten. Ze zullen proberen om zo goed mogelijk op een praktische wijze te faciliteren bij allerlei initiatieven die in het dekenaat genomen worden. Administratief en organisatorisch zullen zij de deken ondersteunen, maar ook de plaatselijke medewerkers. Wij kunnen denken aan het volgende:
* Vergaderingen organiseren d.w.z. uitnodigingen verzenden, agenda opstellen, faciliteiten op locatie bekijken, het verslag maken en achteraf verzenden.
* Drukwerken verzorgen, dat kan gaan van ontwerpen, bestellen en verdelen van drukwerk tot ook het beheer van de eigen kopiemachine die voor heel wat drukwerk beschikbaar is. Er moet papier en inkt aanwezig zijn en indien nodig wordt er ook een factuurtje doorgestuurd.
* Communicatie en media zijn in een wereld van sociale-media heel belangrijk geworden. Het echte kerkbezoek is wel wat minder maar er zijn nog steeds veel mensen die via de moderne media contact zoeken.
* Organiseren van events zoals een dekenale pelgrimage of een bezinningsmoment. Het dekenaat wil er voor zorgen dat de verschillende pastorale eenheden en geloofskernen toch een sterke onderlinge band mogen ervaren en behouden. Mensen samenbrengen in geloof kan dus ook buiten het kerkgebouw.
* De deken administratief ondersteunen en organisatorisch bijstaan. De agenda van de deken is vrij druk bezet zodat het zeker kan gebeuren dat hij niet persoonlijk bereikbaar is. Het secretariaat wil hem daar in ondersteunen want tijdens de kantooruren is de telefoon hier steeds bemand. Iedereen kan dus, indien nodig, via het secretariaat contact opnemen met deken Eric Reynders.

Praktisch:
Het dekenaal secretariaat bevindt zich op volgend adres:
Piepelpoel 25/1 te B- 3700 Tongeren.
Tel.: 0470/893494
Email: secretariaat.dekenaattongeren@gmail.com
Kantooruren:
Sylvie: Ma, Do  8:30 tot 14:30u. en Di, Vr 8:30 tot 12:30u.
Johan: Di, Wo 8:30 tot 17:00u. en Vr. 8:30 tot 12:30u.

 

Heropening winkel Tweedehandskledij Poverello

Na een periode van sluiting door corona, kunnen wij u mededelen dat de winkel met tweehandskleding opnieuw geopend is op
DINSDAG van 14u00 tot 16u00 en WOENSDAG van 14u00 tot 16u00.
Men vindt hier tweedhandskleding voor dames, heren, kinderen en ook schoeisel tegen lage prijzen.
Tijdens de openingsuren kan men ook kledij voor de winkel aanleveren.
Adres: Sint-Rosastraat (Begijnhof), Tongeren

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: