Wij willen samen vieren!

Laten wij samen vieren

Het lied “Wij willen samen vieren” (Zingt Jubilate 545) is één van de meest gekende liederen onder gelovigen die regelmatig de eucharistie vieren. Wij kunnen de tekst “van buiten” – of zoals het in het Frans heet par coeur – mee zingen. Het vanuit het hart en dus van harte zingen van zo’n lied schept een onderlinge verbondenheid die een gemeenschap van gelovigen van binnenuit kan opbouwen en versterken. Als wij dan het refrein van dat lied zingen “Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.”, dan is het nodig dat wij dit “samen vieren en samen zitten”, minstens van tijd tot tijd, ook echt kunnen beleven en ervaren.

Paaswake in de basiliek te Tongeren.

De keuze om samen te vieren

In de zondagskerken van de pastorale eenheden proberen wij dit samen vieren gestalte te geven. Het is een naar elkaar toegroeien over de grenzen van de eigen geloofskernen heen. Dit vraagt tijd én vooral ook goede wil en moed van de gelovigen. In overleg met de pastores van Tongeren, werd ervoor gekozen om een aantal vieringen van de Goede Week samen te vieren. De feitelijke situatie dat er twee actieve priesters zijn voor heel Tongeren is daaraan niet vreemd. De vieringen van de Goede Week en het hoogtepunt van het paastriduüm, de paaswake, veronderstellen een rustig tempo en een bijzondere zorg, niet in het minst van de voorgangers.

Samen de Goede Week vieren

Voor de vier pastorale eenheden van Tongeren betekent dit dat er in de Goede Week zoals reeds lang één gemeenschappelijke viering van het sacrament van de verzoening zal zijn op maandagavond. Tijdens deze viering is er de mogelijkheid om persoonlijk het sacrament van de verzoening te ontvangen. Op Witte Donderdag zal er ’s avonds één eucharistieviering zijn, zoals ook reeds vorig jaar. Terwijl wij het Laatste Avondmaal van Jezus gedenken zullen de voeten gewassen worden van twaalf mensen uit de vier pastorale eenheden en na de eucharistieviering mogen wij – zoals wij kunnen – waken en bidden met Heer. Op Goede Vrijdag is er naast de Kruisweg van de Heer in de namiddag in meerdere kerken, ’s avonds een avonddienst rond het Kruis van de Heer in de pastorale eenheden Sint- Jacobus en Onze Lieve Vrouw, hier samen met de pastorale eenheid Sint-Benedictus.

Samen Pasen vieren

Nieuw dit jaar is dat wij voor heel Tongeren de Paaswake op zaterdagavond samen willen vieren in de basiliek. De keuze om deze belangrijke viering slechts op één plaats te vieren, kan, los van waar wij wonen, voor al wie zich in Tongeren bekent tot de christelijke gemeenschap, een sterk teken van verbondenheid in Christus zijn. Samen de verrezen Heer begroeten in de Paasnacht kan voor wie wil deelnemen een intense en vreugdevolle ervaring worden. Wij mogen samen zijn Licht en warmte ontvangen, wij mogen samen luisteren naar zijn Woord van leven, wij mogen samen onze doopbeloften vernieuwen en samen met de verrezen Heer aanzitten aan de tafel van de eucharistie. Tot slot zullen wij als christenen van Tongeren gezonden worden door de Heer om van Hem en voor Hem te getuigen, overal waar Hij ons zendt.

Samen op Paaszondag

Op Paaszondag zal er zowel in de zondagskerk van de pastorale eenheden Sint-Marcus, Sint-Benedictus en Sint-Jacobus een eucharistieviering zijn om de verrijzenis van Christus te vieren. In de pastorale eenheid Onze Lieve Vrouw zijn er in de basiliek op Paaszondag twee eucharistievieringen in de voormiddag en er is de dekenale eucharistieviering op Paaszondag ’s avonds. Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen in de kerken. Want samen vieren, de daden van de Heer, zijn leven, sterven en verrijzen… het zal ons vreugde schenken! Van harte welkom!

Eric Reynders, deken en de andere pastores van Tongeren

U kan het nieuwsblaadje “Goede Week en Pasen 2023” hier downloaden.