Advent,
uitkijken naar zijn komst

De voorbereidingstijd op de herdenking van het geboortefeest van Jezus omvat de periode van vier zondagen voor Kerstmis. De grote feesten in de Kerk hebben een uitdrukkelijke voorbereidingstijd, de Vasten voor het Paasfeest en de Advent voor Kerstmis. Het is een tijd van versobering, boete, bezinning en inkeer. In de liturgie wordt dit visueel uitgedrukt door de paarse kleur. We lezen ook bijna elke dag van de Advent uit de profeet Jesaja. Hij is de grote profeet van Gods gerechtigheid, zijn trouw en zijn barmhartigheid. Hij is een goede gids om ons hart helemaal op God te richten.
Een andere goede leidsman is Johannes de Doper die in de aanloop naar het openbare optreden van Jezus door zijn prediking en zijn doopsel de weg klaarmaakte voor de Heer. Hij riep onomwonden op om het hart helemaal om te keren.

Drievoudige komst

Kerstmis is op de eerste plaats het geboortefeest van Jezus. Toch is het véél méér dan een verjaardag vieren. Het kerstfeest roept ons op om de ontzagwekkende betekenis van dit gebeuren tot ons te laten doordringen namelijk dat God Himself méns is geworden.De geboorte van Christus.
De tweede komst is dat Jezus elke dag steeds meer in ons leven mag komen. De boodschap die Hij van Godswege bracht moet steeds meer vorm krijgen in ons dagelijks bestaan. Liefde is het sleutelwoord. We betuigen onze liefde aan God door Hem, die Vader, Zoon en Geest is, te eren, te loven en te prijzen. En we betuigen onze liefde en aanhankelijkheid aan God door onze naaste te beminnen als onszelf.
De derde komst is de eindtijd wanneer Jezus zal terugkomen om de hele mensheid en de hele schepping op te nemen in het eeuwige koninkrijk van volmaakte liefde.

Zorg voor welzijn

De liturgie maakt ons hart klaar maar dat is niet genoeg. Gebed en bezinning moeten ook handen voeten krijgen in onze manier van doen. Daarom helpt Welzijnszorg ons op weg naar de mensen die Jezus het meest dierbaar waren, de zieken en de armen. Onder het motto ‘De strijd tegen armoede winnen we samen’ vraagt Welzijnszorg onze warme aandacht voor de armoede in onze onmiddellijke omgeving.
Ook de kerststallenactie ‘Een pakje voor Jezus’ kan ons op weg zetten om de minder gelukkigen in onze samenleving een teken van mede-leven te geven.
In de strijd tegen de armoede, worden ook op diverse plaatsen een “soep op de stoep” actie opgezet.
Onze zieken en bewoners van de wzc’s mogen een vredes-ledlichtje verwachten als warme kerstgroet vanwege de vrienden van de kerststal.

Adventskrans

Een ander hulpmiddel om het kerstfeest voor te bereiden is de Adventskrans. Die moet niet alleen in de kerk zijn plaats krijgen maar mag ook in de familiekring aanwezig zijn. Het helpt ons om de diepste betekenis van Kerstmis tot ons te laten doordringen. Elke week een kaarsje meer licht zal het Licht van Jezus in ons hart laten oplichten. Elke week verschijnt een aangepast gebedje om te bidden bij de adventskrans. Onderstaand vindt u de vier gebedjes van de afgelopen adventsperiode:

Adventsbezinning bij het eerste kaarsje.
Adventsbezinning bij het tweede kaarsje.
Adventsbezinning bij het derde kaarsje.
Adventsbezinning bij het vierde kaarsje.

Kerststal en vredeslicht

De kerststal in de basiliek zal toegankelijk zijn vanaf zaterdag 2 december. Natuurlijk is er nog geen kindje maar elke week wordt een tafereel uitgebeeld dat aan de geboorte van Jezus voorafgaat. Zo leven we toe naar de diepe betekenis van Jezus’ geboorte.
En voor de zesde keer wordt ook het vredeslicht uit Bethlehem naar onze stad gebracht. Ja ook dit jaar, goddank. Vanuit de basiliek wordt het verdeeld over gans ons bisdom opdat de kerstzang van de engelen ‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil’ zo ver mogelijk mag doordringen in deze tijd en in onze wereld.

Meditatie

Een initiatief van de Jezuïeten biedt je gratis een digitale adventsretraite aan. Als deelnemer ontvang je een gebedsmail met daarin een meditatie bestaand uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Klik hier voor meer informatie.

Er zijn dus kansen en mogelijkheden genoeg om van deze Advent een waardige voorbereidingstijd te maken op de komst van Jezus in deze wereld.