GEDENKEN WIJ DANKBAAR
In memoriam E.H. Tony Hayen

Afscheid nemen van pastoor Tony

Op zaterdagochtend 1 oktober 2022 overleed pastoor Tony Hayen in de palliatieve eenheid van het Jessaziekenhuis op campus Salvator te Hasselt. Op donderdag 6 oktober leidde parochieassistent Josiane Houben voor hem de gebedswake in de Sint-Medarduskerk te Vreren. Op vrijdag 7 oktober leidde parochieassistent Marleen Driessen voor hem de gebedswake in de Sint-Petruskerk te Lauw.

De uitvaartliturgie, voorgegaan door pater Jeeva Devaraj en waarin meerdere priesters concelebreerden en de diakens Kris Buckinx en Paul Gielen assisteerden, werd gevierd op zaterdag 8 oktober in de basiliek van O.L. Vrouw-Geboorte te Tongeren. In naam van de bisschop ging vicaris-generaal Karel D’Huys voor in de afscheidsgebeden. Later die dag werd pastoor Tony begraven in Herk-de-Stad.

In zowel de gebedswaken als in de uitvaart, die telkens mooi met zang en orgelspel verzorgd werden, lag een sterk accent op dankbaarheid voor pastoor Tony en op de vreugde van ons Paasgeloof, ons geloof in de gestorven en verrezen Heer Jezus. In deze vieringen verenigden wij ons met zijn moeder Paula, zijn broer Luc en schoonzus Lieve en met heel de familie en de goede vrienden van pastoor Tony. Zo konden wij met vele gelovigen uit de verschillende pastorale eenheden van Tongeren en uit Herk-de-Stad pastoor Tony toevertrouwen aan de God van het leven.

Van Herk-de-Stad naar Tongeren

Tony Hayen werd in Sint-Truiden geboren op 12 maart 1953. In het gelovige gezin van Jean en Paula Hayen-Vaes, zijn ouders, en samen met zijn jonger broer groeide hij op in Herk-de-Stad. Als jonge man was hij geëngageerd als vrijgestelde voor K.L.J. en daarna werkte hij bij de Boerenbond. Daar was Tony vooral actief binnen de Groene Kring voor land- en tuinbouwjongeren en zette hij zich in voor de Landelijke Rijverenigingen. Ondertussen was hij ook vrijwilliger in het parochiale leven van Herk-de-Stad. Hij was medeoprichter van de Sint-Vincentiusvereniging en de Oxfam-Wereldwinkel daar en ook leider en volwassen begeleider van Chiro Arika.

Vanuit al zijn engagementen kon zijn roeping ontluiken en na zijn vormingsperiode werd hij op zaterdag 14 november 1992 in de Sint-Martinuskerk te Herk-de-Stad tot diaken gewijd door monseigneur Paul Schruers. Als diaken was hij in meerdere parochies van Herk-de-Stad actief. Hij was lid van de pastorale raad van ons bisdom en nam, met de logistieke ploeg, ook meermaals deel aan de Wereldjongerendagen.

In 2005 startte Tony aan de priesteropleiding en op 2 september 2009 werd hij door monseigneur Patrick Hoogmartens priester gewijd in Herk-de-Stad. Na deze wijding werd diaken Tony pastoor Tony naar Tongeren gezonden. Hij werd er pastoor in de pastorale eenheid Onze Lieve Vrouw en later tevens pastoor-moderator eerst in de pastorale eenheid Sint-Benedictus, daarna ook in de pastorale eenheid Sint-Marcus. Hij werkte er samen met de vrijwilligers in de geloofskernen en in de teams, met de parochieassistenten, met de diakens en met de andere priesters, met de vorige en de huidige deken van Tongeren en bovenal met pater Jeeva, voor wie Tony een geestelijke vader werd en een grote vriend.

Grote ijver voor de Heer en zijn Kerk

Met een grote ijver, soms voor dag en dauw en soms tot ’s avonds laat, gaf priester Tony het beste van zichzelf in de veelzijdigheid van zijn opdracht als pastoor in de vele parochies of geloofskernen van de pastorale eenheden waarnaar hij gezonden werd. Tony was graag priester en wat hij deed, deed hij met overtuiging. Hij was een levensgenieter maar zó genoot hij ook van alles wat hij als priester mocht en kon doen.

Nu nog stond er veel op de diverse agenda’s en er was nog zoveel dat zijn aandacht en zorg wegdroeg… Nu pastoor Tony dit niet zelf meer kan behartigen, wordt het – nog meer dan voorheen – aan de velen toevertrouwd die hun schouders willen zetten onder het samen Kerk zijn in Tongeren.

Een beeld om te bewaren

Van pastoor Tony zijn er talrijke foto’s te vinden op internet. Bij meerdere gelegenheden haalde hij de Limburgse en ook wel eens de Vlaamse pers. Eén foto, van voor de coronacrisis, is bijzonder sprekend. Tijdens de eucharistieviering op Witte Donderdag, waste hij de voeten van twaalf toekomstige vormelingen. Geknield, zoals Jezus voor zijn apostelen tijdens die laatste avond, zo zie je Tony bezig met dit dienstwerk van de voetwassing. Door de voetwassing werden de apostelen echte deelgenoten van Christus; in de voetwassing kwam de ware verbondenheid tussen de leerling en de Leraar tot stand.

Geeft Tony ons zo niet een voorbeeld… als priester en als diaken, maar ook als echte christen, leerling van Jezus, moeten wij voor elkaar knielen en elkaar de voeten wassen. Alleen waar wij in geloof en liefde zelfvergeten elkaar dienen, daar verbinden wij ons met elkaar én met Jezus zelf. Een pastoor, knielend voor de kinderen die hun voeten laten wassen…. een sterk beeld om te bewaren en te koesteren… én om na te volgen.

Gelovige overgave en dank

Reeds voor de zomer vorig jaar werd pastoor Tony getroffen door een ernstige kwaal. Velen stonden rond hem, dikwijls met lege, vaak met helpende en altijd met biddende handen. Zelf was hij vaak onderweg tussen hoop en wanhoop, zoekend naar een uitweg en toekomst…

Moeilijke dagen, weken en maanden voor hem, voor zijn naaste familie en vrienden… “God, waarom hebt Gij mij verlaten?”… Maar juist dan, in deze periode moest Tony beetje bij beetje zelf zijn voeten laten wassen door de Heer Jezus. In het kruis van zijn ziekte – die hij moedig en zonder klagen heeft gedragen – heeft hij de lijdende Christus voor hem zien knielen. Hij kon niet anders, dan zich helemaal uit handen geven om helemaal deelgenoot te worden met de Christus op het kruis… een nog sterker beeld om te bewaren.

De sterkte van de verbondenheid rond hem, heeft hem geholpen om te kunnen loslaten. Terwijl die zaterdagmorgen het ochtendgebed voor hem werd gebeden, is pastoor Tony in vrede ontslapen… Hij is met Christus gestorven en zal met Hem leven.

Wij danken God voor pastoor Tony, voor wie hij was als mens, als vriend, als diaken en als pastoor. Wij danken hem voor zijn mateloze inzet op Gods akker en bidden dat hij nu voor eeuwig geborgen mag zijn in Gods oneindige en barmhartige liefde.

Eric Reynders
Deken Tongeren